Môn Hóa Học Lớp 10 Giúp em bài này ạ. Ghi rõ ràng từng bước luôn.

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Giúp em bài này ạ. Ghi rõ ràng từng bước luôn. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-10-giup-em-bai-nay-a-ghi-ro-rang-tung-buoc-luon

in progress 0
Hailey 3 tháng 2022-03-22T22:35:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-22T22:37:12+00:00

  Tổng số oxi hóa của nguyên tố trong 1 chất là 0.

  N2: số oxi hóa của N là 0 vì là đơn chất.

  NO: O có số oxi hóa là -2 -> N là +2.

  NO2:  O có số oxi hóa là -2 -> tổng 2O là -4 -> N +4 

  N2O5: 2 số oxi hóa N + 5 số oxi hóa của O=0 -> N+5

  NH3: số oxi hóa của H là +1 -> N -3.

  Mg3N2Trong muối là N -3 -> Mg+2

  AlN: tương tự Al+3

  HNO3: H+1; O-2 -> N+5

  KNO3: K+1; O-2 -> N +5

  NaNO3: tương tự +5

  Fe(NO3)3 tương tự gốc NO3- đều N+5.

  NH4+: -> số oxi hóa N + 4 số oxi hóa của H=+1 -> N-3

  NO3-: N+5

  NO2-: số oxi hóa của N + 2(-2)=-1 -> N+3

  N3- -> N-3

  NH4NO3: tách ra gốc NH4+ và NO3- thì gồm N-3 và N+5

  0
  2022-03-22T22:37:35+00:00

  Đáp án:

  N2 : +0 ( số oxi hoá trong hợp chất luôn bằng 0)

  NO : +2 ( do số oxi hoá của Oxi trong hợp chất luôn là -2, => số oxi hoá của Nitơ – 2= 0 => +2)

  NO2 : +4 ( làm theo mẫu câu trên)

  N2O5: +5

  NH3: -3 (do số oxi hoá của H trong hợp chất luôn là +1)

  Mg3N2: -3 ( do số oxi hoá của Mg là +2)

   AlN: -3 ( do số oxi hoá của Al là +3)

  HNO3 : +5 ( số oxi hoá của Oxi: -2 , số oxi hoá của H : +1 => 1 + số oxi hoá của N + (-2)x3 = 0 => +5)

  NaNO3 : +5(  số oxi hoá của Oxi: -2,  số oxi hoá của Na: +1)

  Fe(NO3)3 : +5 ( số oxi hoá của Fe: +3 ;  số oxi hoá của Oxi: -2)

   NH4+ : -3 ( ( số oxi hoá của H: +1) 

  NO3- : +5 ( số oxi hoá của Oxi: +2)

  NO2- : +3 ( số oxi hoá của Oxi: +2)

  N3- : -3

  NH4NO3: -3 và +5 ( do NH4+ và NO3-)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )