Môn Hóa Học Lớp 10 Hòa tan 22,4 gam Fe vào 600 gam dung dịch HCl 7,3% xảy ra phản ứng: (Fe + HCl FeCl2 + H2↑). a) Tính khối lượng chất dư sau phản ứng v

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Hòa tan 22,4 gam Fe vào 600 gam dung dịch HCl 7,3% xảy ra phản ứng:
(Fe + HCl FeCl2 + H2↑).
a) Tính khối lượng chất dư sau phản ứng và thể tích khí H2 thu được ở đktc.
b) Tính nồng độ % các chất thu được trong dung dịch sau phản ứng.
c) Tính nồng độ mol/l của HCl ban đầu và nồng độ mol/l của các chất thu được sau phản ứng. Biết khối
lượng riêng của HCl là 1,18 g/ml, giả sử thể tích không thay đổi sau phản ứng. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kylie 1 năm 2022-04-07T14:39:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-07T14:40:35+00:00

  a.

  n Fe=$\frac{22,4}{56}$ =0,4 mol

  m ct HCl=$\frac{600.7,3}{100}$ =43,8 g

  n HCl=$\frac{43,8}{36,5}$ =1,2 mol

              Fe+2HCl→FeCl2+H2↑

  trc pứ: 0,4    1,2                           mol

  pứ:         0,4    0,8       0,4       0,4    mol

  sau pứ:    0     0,4       0,4        0,4   mol

  ⇒HCl dư, tính theo Fe

  m ct HCl dư=0,4.36,5=14,6 g

  V H2(đktc)=0,4.22,4=8,96 l

  b.

  dd sau pứ:FeCl2,HCl dư

  mdd sau=m Fe+mdd HCl-m H2

                  =22,4+600-0,4.2=621,6 g

  C% HCl dư=$\frac{14,6}{621,6}$.100≈2,35 %

  C% FeCl2=$\frac{0,4.127}{621,6}$.100≈8,17 %

  c.

  Vdd HCl=$\frac{600}{1,18}$≈508,5 ml=0,5085 l

  CM HCl pứ=$\frac{0,8}{0,5085}$ ≈1,57 M

  -vì thể tích không thay đổi sau phản ứng

  ⇒Vdd sau=Vdd ban đầu=0,5085 l

  CM HCl dư=$\frac{0,4}{0,5085}$ ≈0,787 M

  CM FeCl2=$\frac{0,4}{0,5085}$ ≈0,787 M

  …………………………chúc bạn học tốt………………………….

  0
  2022-04-07T14:40:50+00:00

  Đáp án:

  \({C_{M{\text{ FeC}}{{\text{l}}_2}}} = {C_{M{\text{HCl}}}} = 0,7593M\)

  Giải thích các bước giải:

  Phản ứng xảy ra:

  \(Fe + 2HCl\xrightarrow{{}}FeC{l_2} + {H_2}\)

  Ta có: 

  \({n_{Fe}} = \frac{{22,4}}{{56}} = 0,4{\text{ mol; }}{{\text{m}}_{HCl}} = 600.7,3\%  = 43,8{\text{ gam}} \to {{\text{n}}_{HCl}} = \frac{{43,8}}{{36,5}} = 1,2{\text{ mol > 2}}{{\text{n}}_{Fe}}\)

  Vậy HCl dư.

  \( \to {n_{FeC{l_2}}} = {n_{Fe}} = 0,4{\text{ mol; }}{{\text{n}}_{HCl{\text{ dư}}}} = 1,2 – 0,4.2 = 0,4{\text{ mol; }}{{\text{n}}_{{H_2}}} = {n_{Fe}} = 0,4{\text{ mol}}\)

  \( \to {V_{{H_2}}} = 0,4.22,4 = 8,96{\text{ lít;}}{{\text{m}}_{FeC{l_2}}} = 0,4.127 = 50,8{\text{ gam; }}{{\text{m}}_{HCl{\text{ dư}}}} = 0,4.36,5 = 14,6{\text{ gam}}\)

  BTKL: \({m_{dd{\text{ sau phản ứng}}}} = 22,4 + 600 – 0,4.2 = 621,6{\text{ gam}}\)

  \(C{\% _{FeC{l_2}}} = \frac{{50,8}}{{621,6}} = 8,17\% ;C{\% _{HCl}} = \frac{{14,6}}{{621,6}} = 2,35\% \)

  \({V_{dd}} = \frac{{621,6}}{{1,18}} = 526,78ml = 0,52678{\text{ lít}}\)

  \( \to {C_{M{\text{ FeC}}{{\text{l}}_2}}} = {C_{M{\text{HCl}}}} = \frac{{0,4}}{{0,52678}} = 0,7593M\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )