Môn Hóa Học Lớp 10 Hoàn thành các phản ứng sau (ghi rõ đk nếu có). 1. SO2 + HI. 2. H2S + O2. 3. SO2 + ddBr2. 4. SO2 + ddCl2. 5. S + HNO3 đặc nóng. 6.

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Hoàn thành các phản ứng sau (ghi rõ đk nếu có).
1. SO2 + HI. 2. H2S + O2. 3. SO2 + ddBr2. 4. SO2 + ddCl2. 5. S + HNO3 đặc nóng.
6. H2S + ddFeCl3. 7. SO32- + ddBa2+. 8. H2S + ddCl2 (or Br2).. 9. FeS2 + ddHCl. 10. SO2 + ddKMnO4. 11. Cl2 + H2SO3. 12. Na2SO3 + KMnO4 + H2SO4. 13. H2S khí + SO2 khí (t0) 14. FeS2 + H+. 15. H2S + Fe3+. 16. KClO3 + S + C (t0). 17. H2O2 + KNO2. 18. Ag + O3. 19. H2O2 + KI. 20. Ag2O + H2O2. 21. H2O2 + FeCl2. 22. H2O2 + KMnO4+ H2SO4. 23. H2SO4 đặc nóng + HI. 24. H2SO4 đặc nóng + HBr.
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Anna 12 tháng 2022-04-08T07:26:29+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T07:28:21+00:00

  1)

  \(S{O_2} + 6HI\xrightarrow{{}}{H_2}S + 3{I_2} + 2{H_2}O\)

  2)

  \(2{H_2}S + 3{O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}2S{O_2} + 2{H_2}O\)

  3)

  \(S{O_2} + B{r_2} + 2{H_2}O\xrightarrow{{}}{H_2}S{O_4} + 2HBr\)

  4)

  \(S{O_2} + C{l_2} + 2{H_2}O\xrightarrow{{}}{H_2}S{O_4} + 2HCl\)

  5)

  \(S + 6HN{O_3}\xrightarrow{{{t^o}}}{H_2}S{O_4} + 6N{O_2} + 2{H_2}O\)

  6)

  \({H_2}S + 2FeC{l_3}\xrightarrow{{}}FeC{l_2} + S + 2HCl\)

  7)

  \(B{a^{2 + }} + S{O_3}^{2 – }\xrightarrow{{}}BaS{O_3}\)

  8)

  \({H_2}S + C{l_2}\xrightarrow{{}}S + 2HCl\)

  9)

  \(Fe{S_2} + 2HCl\xrightarrow{{}}FeC{l_2} + S + {H_2}S\)

  10)

  \(5S{O_2} + 2KMn{O_4} + 2{H_2}O\xrightarrow{{{t^o}}}{K_2}S{O_4} + 2MnS{O_4} + 2{H_2}S{O_4}\)

  11)

  \(C{l_2} + {H_2}S{O_3} + {H_2}O\xrightarrow{{}}{H_2}S{O_4} + 2HCl\)

  12)

  \(5N{a_2}S{O_3} + 2KMn{O_4} + 3{H_2}S{O_4}\xrightarrow{{}}5N{a_2}S{O_4} + {K_2}S{O_4} + 2MnS{O_4} + 3{H_2}O\)

  13)

  \(2{H_2}S + S{O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}3S + 2{H_2}O\)

  14)

  \(Fe{S_2} + 2{H^ + }\xrightarrow{{}}F{e^{2 + }} + S + {H_2}S\)

  15)

  \({H_2}S + 2F{e^{3 + }}\xrightarrow{{}}2F{e^{2 + }} + S + 2{H^ + }\)

  16)

  \(4KCl{O_3} + 3C + 3S\xrightarrow{{{t^o}}}4KCl + 3C{O_2} + 3S{O_2}\)

  17)

  \({H_2}{O_2} + KN{O_2}\xrightarrow{{}}KN{O_3} + {H_2}O\)

  18)

  \(2Ag + {O_3}\xrightarrow{{}}A{g_2}O + {O_2}\)

  19)

  \({H_2}{O_2} + 2KI\xrightarrow{{}}2KOH + {I_2}\)

  20)

  \(A{g_2}O + {H_2}{O_2}\xrightarrow{{}}2Ag + {O_2} + {H_2}O\)

  21)

  \({H_2}{O_2} + FeC{l_2}\) không có phản ứng này.

  Có thêm HCl nữa thì mới phản ứng.

  22)

  \(5{H_2}{O_2} + 2KMn{O_4} + 3{H_2}S{O_4}\xrightarrow{{}}{K_2}S{O_4} + 5{O_2} + 2MnS{O_4} + 8{H_2}O\)

  23)

  \({H_2}S{O_4} + 8HI\xrightarrow{{{t^o}}}{H_2}S + 4{I_2} + 4{H_2}O\)

  24)

  \({H_2}S{O_4} + 2HBr\xrightarrow{{{t^o}}}S{O_2} + B{r_2} + 2{H_2}O\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )