Môn Hóa Học Lớp 10 Mọi ngừi giúp e vs ạ e cần gấp Nung 58,8 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe2O3 ở nhiệt độ cao để thực hiện phản ứng hoàn toàn sau phản ứng thu

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Mọi ngừi giúp e vs ạ e cần gấp
Nung 58,8 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe2O3 ở nhiệt độ cao để thực hiện phản ứng hoàn toàn sau phản ứng thu được chất rắn Y. Chia Y thành 2 phần bằng nhau:
– Phần 1 : Cho tác dụng với NaOH dư không thấy khí thoát ra .
– Phần 2 : Hoà tan bằng HCl dư thu được 4,48 lít khí H2 đktc
a, Xác định khối lượng từng chất trong X.
b, Xác định thành phần % theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp Y. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Aaliyah 2 tháng 2022-10-04T09:21:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-10-04T09:22:38+00:00

  Đáp án:

   `a, 10,8gam; 48gam`

  `b, %m_{Al_2O_3}=34,69%`

  `%m_{Fe}=38,1%`

  `%m_{Fe_2O_3 dư}=27,21%`

  Giải thích các bước giải:

   $2Al + Fe_2O_3 \xrightarrow{t^o} Al_2O_3 + 2Fe$

  `a,`

  Do `Y` tác dụng với `NaOH` không thấy thoát khí nên `Al` pứ hết với `Fe_2O_3` 

  Phần 2:

   `Fe + HCl -> FeCl_2 + H_2`

  `Al_2O_3 + HCl -> AlCl_3 + H_2O`

  `n_{Fe}=n_{H_2}=(4,48)/(22,4)=0,2(mol)`

  `=> ∑n_{Fe}=0,2.2=0,4(mol)`

  `-> n_{Al}=n_{Fe}=0,4(mol)`

  `=> m_{Al}=0,4.27 = 10,8(gam)`

  `=> m_{Fe_2O_3}=58,8 -10,8=48(gam)`

  `b,`

  `n_{Fe_2O_3}=(48)/(160)=0,3(mol)`

  Ta có tỷ lệ: 

  `n_{Al} (=(0,4)/2 ) < n_{Fe_2O_3}(=(0,3)/1)`

  `=>Fe_2O_3` dư

  `n_{Fe_2O_3 pứ}=1/2 .n_{Al}=1/2 . 0,4=0,2(mol)`

  `->n_{Fe_2O_3 dư}=0,3-0,2=0,1(mol)`

  `-> m_{Fe_2O_3 dư}=0,1.160=16(gam)`

  Áp dụng đlbtkl 

  `=> m_Y = m_X = 58,8(gam)`

  `-> %m_{Fe_2O_3 dư}=(16)/(58,8).100%=27,21%`

  `n_{Al_2O_3}=1/2 .n_{Al}=1/2 .0 ,4=0,2(mol)`

  `-> m_{Al_2O_3}=0,2.102=20,4(gam)`

  `=> %m_{Al_2O_3}=(20,4)/(58,8).100%=34,69%`

  `=> %m_{Fe}=100 – 27,21-34,69=38,1%`

  0
  2022-10-04T09:22:47+00:00

  Nèk ????????????
  mon-hoa-hoc-lop-10-moi-ngui-giup-e-vs-a-e-can-gap-nung-58-8-gam-hon-hop-gom-al-va-fe2o3-o-nhiet

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )