Môn Hóa Học Lớp 10 Mọi người làm giúp em với ạ

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Mọi người làm giúp em với ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-10-moi-nguoi-lam-giup-em-voi-a

in progress 0
5 tháng 2022-01-14T02:59:12+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T03:00:58+00:00

  Đáp án:a) HCl + MnO2 ->MnCl2 + Cl2 + H2O

  Cl2 + Fe -> FeCl3

  FeCl3 + NaOH -> NaCl + Fe(OH)3

  NaCl + H2SO4 -> Na2SO4 +HCl

  HCl + CuO -> CuCl2 + H2O

  CuCl2 + AgNO3 -> AgCl + Cu(NO3)2

  b)KMnO4 + HCl -> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

  Cl2 + H2 -> HCl

  HCl + Fe2O3  -> FeCl3 + H2O

  FeCl3 + AgNO3 -> AgCl + Fe(NO3)3 

  AgCl  -nhiệt-> Ag + Cl2

  Cl2 + NaBr -> NaCl + Br2

  Br2 + NaI -> NaBr + I2

  I2 + Zn -> ZnI2

  ZnI2 + KOH-> KI + Zn(OH)2

  c) KCl +H2O -> Cl2 + H2 + KOH

  Cl2 + KOH ->  H2O + KCl + KClO

  KClO -nhiệt-> KCl + KClO3

  KClO3 + H2O -> H2 + KClO4

  KClO4 -nhiệt-> KCl + O2

  KCl + AgNO3 -> AgCl + KNO3

  h) KMnO4 + HCl -> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

  Cl2 + H2 -> HCl

  HCl + Fe ->  FeCl2 + H2

  FeCl2 + AgNO3 -> AgCl + Fe(NO3)2

  AgCl -nhiệt-> Ag + Cl2

  i) HCl + O2 -> Cl2 + H2O

  Cl2 +Fe -> FeCl3

  FeCl3 + NaOH -> NaCl + Fe(OH)3

  Fe(OH)3 + H2SO4 -> Fe2(SO4)3 +H2O

  j) HCl +O2 -> Cl2 + H2O

   Cl2 + NaOH-> NaCl +NaClO + H2O

  NaCl + H2SO4 -> Na2SO4 + HCl

  HCl + CuO -> CuCl2 + H2

  CuCl2 + AgNO3 -> AgCl + Cu( NO3)2

   AgCl -nhiệt-> Ag +Cl2

  k) MnO2 +HCl-> MnCl2 + Cl2 + H2O

  Cl2 + KOH -> H2O + KCl + KClO3

  KClO3 + HCl -> Cl2 + KCl + H2O

  KCl+ H2SO4 ->  HCl + K2SO4

  HCl + O2 -> Cl2 +H2O

  Cl2 + Ca(OH)2 -> CaOCl2 + H2O(clorua vôi)

   

   

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )