Môn Hóa Học Lớp 10 Nhỏ từ từ dung dịch NaOH 0,5M vào hỗn hợp B gồm CH3COOH(axit) và CH3COOC3H7(este) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì vừa dùng hết 90

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Nhỏ từ từ dung dịch NaOH 0,5M vào hỗn hợp B gồm CH3COOH(axit) và CH3COOC3H7(este) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì vừa dùng hết 90 ml dung dịch NaOH ở trên. Đun nhẹ để tách toàn bộ lượng C3H7OH (rượu propylic) ra khỏi hỗn hợp sản phẩm rồi cho tác dụng với natri dư thu được 336 ml khí H2 (đktc)
Tính khối lượng hỗn hợp B. Từ đó suy ra thành phần % theo khối lượng mỗi chất trong B. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kylie 5 ngày 2022-05-08T15:36:40+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T15:38:26+00:00

  Đáp án:

   mB=3,96 g

  77,27% CH3COOC3H7 ; 22,73% CH3COOH

  Giải thích các bước giải:

  $\begin{gathered}
    C{H_3}COOH + NaOH \to C{H_3}COONa + {H_2}O \hfill \\
    C{H_3}COO{C_3}{H_7} + NaOH \to C{H_3}COONa + {C_3}{H_7}OH \hfill \\
    2{C_3}{H_7}OH + 2Na \to 2{C_3}{H_7}ONa + {H_2} \hfill \\ 
  \end{gathered} $

  ${n_{{H_2}}} = \dfrac{{0,336}}{{22,4}} = 0,015mol;{n_{NaOH}} = 0,09.0,5 = 0,045mol$

  Theo PTHH: ${n_{{C_3}{H_7}OH}} = 2{n_{{H_2}}} = 0,015.2 = 0,03mol$

  $\begin{gathered}
     \Rightarrow {n_{C{H_3}COO{C_3}{H_7}}} = {n_{{C_3}{H_7}OH}} = 0,03mol \hfill \\
     \Rightarrow {n_{C{H_3}COOH}} = 0,045 – 0,03 = 0,015mol \hfill \\
     \Rightarrow {m_{C{H_3}COO{C_3}{H_7}}} = 0,03.102 = 3,06g \hfill \\
    {m_{C{H_3}COOH}} = 0,015.60 = 0,9g \hfill \\
     \Rightarrow {m_B} = 3,06 + 0,9 = 3,96 \hfill \\
     \Rightarrow \% {m_{C{H_3}COO{C_3}{H_7}}} = \dfrac{{3,06}}{{3,96}}.100\%  = 77,27\%  \hfill \\
    \% {m_{C{H_3}COOH}} = 100 – 77,27 = 22,73\%  \hfill \\ 
  \end{gathered} $

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )