Môn Hóa Học Lớp 11 a) Hóa trị của một nguyên tố (hay một nhóm nguyên tử ) là gì? b) Xác định hóa trị, lấy hóa trị của nguyên tố nào làm đơn vị, nguyên tố

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 a) Hóa trị của một nguyên tố (hay một nhóm nguyên tử ) là gì?
b) Xác định hóa trị, lấy hóa trị của nguyên tố nào làm đơn vị, nguyên tố nào là hai đơn vị?
Hãy xác định giá trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau đây:
a) KH, H2S, CH4
b) FeO, Ag2O, NO2
a) Nêu quy tắc hóa trị với hợp chất hai nguyên tố. Lấy công thức hóa học của hai hợp chất trong câu trên làm ví dụ.
b) Biết công thức hóa học K2SO4, trong đó K hóa trị I, nhóm (SO4) hóa trị II. Hãy chỉ ra là công thức phù hợp đúng theo quy tắc hóa trị.
a) Lập công thức hóa học của những hợp chất tạo bởi hai nguyên tố sau: P (III) và H; C (IV) và S (II); Fe (III) và O.
b) Lập công thức hóa học của những hợp chất tạo bởi một nguyên tố và nhóm nguyên tử sau:
Na (I) và (OH) (I) ; Cu (II) và (SO4) (II); Ca (II) và (NO3) (I)
Một số công thức hoá học viết như sau:
MgCl, KO, CaCl2, NaCO3.
Cho biết: Cl, K, Na có hóa trị I; Mg, Ca nhóm (CO3) có hóa trị II. Hãy chỉ ra những công thức hóa học viết sai và sửa lại cho đúng.
Hãy chọn công thức hóa học đúng trong các công thức cho sau đây:
A. BaPO4
B. Ba2PO4
C. Ba3PO4
D. Ba3(PO4)2
Biết N (IV), hãy chọn công thức hóa học nào phù hợp với quy tắc hóa trị trong số các công thức sau đây: NO, N2O3, N2O, NO2. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
2 tháng 2022-09-25T11:35:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-25T11:37:05+00:00

  a) Hóa trị của nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là con số biểu thì khả năng liên kết của nguyên tử (hay nhóm nguyên tử).

  b) Hóa trị của một nguyên tố được xác định theo hóa trị của H làm đơn vị và hóa trị của O là hai đơn vị.

  a) Trong hợp chất

  KH: K có hóa trị I, H có hóa trị I

  H2S: H có hóa trị I và S có hóa trị II.

  CH4 : C hóa trị IV và H hóa trị I.

  b) Trong hợp chất

  FeO: Fe có hóa trị II và O hóa trị II

  Ag2O : Ag hóa trị I và O hóa trị II

  NO2: N hóa trị IV và O hóa trị II.

  a) Theo quy tắc hóa trị: x.a = y.b

  • Biết x,y và a(hoặc b) thì tính được b(hoặc a).
  • Biết a , b thì tìm được x, y để lập công thức hóa học. chuyển thành tỉ lệ: xy=ba=ba
  • Lấy x = b hay b’ và y = a’ ( nếu a’, b’ là những số đơn giản hơn so với a, b).

  Ví dụ

  • KH: 1.I = 1.I
  • Ag2O: I.2 = II.1

  b) Ta có : Kx(SO4)y.

  Theo công thức hóa học K2SO4, trong đó K hóa trị I, nhóm (SO4) hóa trị II à x = 2, y = 1

  Vậy CTHH K2SO4.

  a)Theo quy tắc hóa trị ta có:

  • ZnCl2 : 1. a = 2 . I => Zn có hóa trị II.
  • CuCl: 1 . a = 1. I => Cu có hóa trị I.
  • AlCl3 : 1 .a = 3 . I =>  Al có hóa trị III.

  b) Ta có:  x.a = y.b => 1.a = 1.2 

  => hóa trị của Fe là II.

  N (IV) =>Công thức hóa học phù hợp là NO2

  a) Hóa trị của Ba là II, nhóm (PO4) là III

  b) Theo công thức hóa trị =>Đáp án D:  Ba3(PO4)2

  0
  2022-09-25T11:37:19+00:00

  a) Hóa trị của một nguyên tố (hay một nhóm nguyên tử ) là gì?

  a) Hóa trị của nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là con số biểu thì khả năng liên kết của nguyên tử (hay nhóm nguyên tử).

  b) Xác định hóa trị, lấy hóa trị của nguyên tố nào làm đơn vị, nguyên tố nào là hai đơn vị? Hãy xác định giá trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau đây: a) KH, H2S, CH4 b) FeO, Ag2O, NO2

  b) Hóa trị của một nguyên tố được xác định theo hóa trị của H làm đơn vị và hóa trị của O là hai đơn vị.

  a) Nêu quy tắc hóa trị với hợp chất hai nguyên tố. Lấy công thức hóa học của hai hợp chất trong câu trên làm ví dụ.

  a) Trong hợp chất

  KH: K có hóa trị I, H có hóa trị I

  H2S: H có hóa trị I và S có hóa trị II.

  CH4 : C hóa trị IV và H hóa trị I.

  b) Biết công thức hóa học K2SO4, trong đó K hóa trị I, nhóm (SO4) hóa trị II. Hãy chỉ ra là công thức phù hợp đúng theo quy tắc hóa trị. a) Lập công thức hóa học của những hợp chất tạo bởi hai nguyên tố sau: P (III) và H; C (IV) và S (II); Fe (III) và O.

  b) Trong hợp chất

  FeO: Fe có hóa trị II và O hóa trị II

  Ag2O : Ag hóa trị I và O hóa trị II

  NO2: N hóa trị IV và O hóa trị II.

  b) Lập công thức hóa học của những hợp chất tạo bởi một nguyên tố và nhóm nguyên tử sau: Na (I) và (OH) (I) ; Cu (II) và (SO4) (II); Ca (II) và (NO3) (I) Một số công thức hoá học viết như sau: MgCl, KO, CaCl2, NaCO3.

  a) Theo quy tắc hóa trị: x.a = y.b

  • Biết x,y và a(hoặc b) thì tính được b(hoặc a).
  • Biết a , b thì tìm được x, y để lập công thức hóa học. chuyển thành tỉ lệ: xy=ba=b′a′
  • Lấy x = b hay b’ và y = a’ ( nếu a’, b’ là những số đơn giản hơn so với a, b)

  d

  • KH: 1.I = 1.I
  • Ag2O: I.2 = II.1
  • Cho biết: Cl, K, Na có hóa trị I; Mg, Ca nhóm (CO3) có hóa trị II. Hãy chỉ ra những công thức hóa học viết sai và sửa lại cho đúng. Hãy chọn công thức hóa học đúng trong các công thức cho sau đây: A. BaPO4 B. Ba2PO4 C. Ba3PO4 D. Ba3(PO4)2

  b) Ta có : Kx(SO4)y.

  Theo công thức hóa học K2SO4, trong đó K hóa trị I, nhóm (SO4) hóa trị II à x = 2, y = 1

  Vậy CTHH K2SO4.

  Biết N (IV), hãy chọn công thức hóa học nào phù hợp với quy tắc hóa trị trong số các công thức sau đây: NO, N2O3, N2O, NO2.

  a)Theo quy tắc hóa trị ta có:

  • ZnCl2 : 1. a = 2 . I => Zn có hóa trị II.
  • CuCl: 1 . a = 1. I => Cu có hóa trị I.
  • AlCl3 : 1 .a = 3 . I =>  Al có hóa trị III.

  b) Ta có:  x.a = y.b => 1.a = 1.2 

  => hóa trị của Fe là II.

  N (IV) =>Công thức hóa học phù hợp là NO2

  a) Hóa trị của Ba là II, nhóm (PO4) là III

  b) Theo công thức hóa trị =>Đáp án D:  Ba3(PO4)2

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )