Môn Hóa Học Lớp 11 Câu 1:Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3 đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 6,24 gam kết tủa.Tính V Câu

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Câu 1:Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3 đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 6,24 gam kết tủa.Tính V
Câu 2:Cho V lít dung dịch KOH 1M vào dung dịch chứa 0,15 mol ZnCl2.Kết thúc phản ứng thu được 5,94 gam kết tủa.Tính V
Câu 3:Cho 150 ml dung dịch AlCl3 1M vào V(ml) dung dịch NaOH 1M thu được 6,24 gam kết tủa.Tính V Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Elliana 2 tháng 2022-10-04T00:24:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-10-04T00:25:37+00:00

  Giải thích các bước giải:

   1. $n_{Al^{3^+}}=0,1.2=0,2\ mol$

  $n_{Al(OH)_3}=\frac{6,24}{78}=0,08\ mol$

  TH1: $Al^{3^+}$ dư

  $Al^{3^+}+3OH^-\to Al(OH)_3$

  $\Rightarrow n_{OH^-}=\frac{0,08}3\ mol\Rightarrow V=\frac{\frac{0,08}3}{2}=\frac 1{75}\ M$

  TH2: $OH^-$ dư

  $Al^{3^+}+3OH^-\to Al(OH)_3$

  $Al(OH)_3+OH^-\to [Al(OH)_4]^-$

  $\Rightarrow n_{OH^-}=4n_{Al^{3^+}}-n_{Al(OH)_3}=4.0,2-0,08=0,72\ mol$

  $\Rightarrow V=\frac{0,72}2=0,36\ l$

  2. $Zn^{2^+}+2OH^-\to Zn(OH)_2$

  $Zn(OH)_2+2OH^-\to [Zn(OH)_4]^-$

  $n_{Zn^{2^+}}=0,15\ mol; n_{Zn(OH)_2}=\frac{5,94}{99}=0,06\ mol$

  TH1: $Zn^{2^+}$ dư

  $n_{OH^-}=\frac{0,06}2=0,03\ mol\Rightarrow V=\frac{0,03}1=0,03\ l$

  TH2: $OH^-$ dư

  $n_{OH^-}=4n_{Zn^{2^+}}-n_{Zn(OH)_2}=4.0,15-0,06=0,54\ mol\Rightarrow V=\frac{0,54}1=0,54\ l$

  3. $n_{Al^{3^+}}=0,15.1=0,15\ mol; n_{Al(OH)_3}=\frac{6,24}{78}=0,08\ mol$

  TH1: $Al^{3^+}$ dư 

  $Al^{3^+}+3OH^-\to Al(OH)_3$

  $n_{OH^-}=\frac{0,08}3\ mol\Rightarrow V=\frac{0,08}3\ l$

  TH2: $OH^-$ dư

  $Al^{3^+}+3OH^-\to Al(OH)_3$

  $Al(OH)_3+OH^-\to [Al(OH)_4]^-$

  $\Rightarrow n_{OH^-}=4n_{Al^{3^+}}-n_{Al(OH)_3}=4.0,15-0,08=0,52\ mol\Rightarrow V=0,52\ l$

 1. Đáp án:

  Bài1: nAl(OH)3 thu được= 7,8/78= 0,1 mol

  Để NaOH cần dùng là lớn nhất thì kết tủa bị hòa tan một phần

  2NaOH + H2SO4→ Na2SO4+ 2H2O (1)

  0,2←           0,1

  6NaOH+ Al2(SO4)3 → 3Na2SO4 + 2Al(OH)3↓ (2)

  0,6←      0,1→                                0,2

  NaOH+ Al(OH)3 → NaAlO2+ 2H2O (3)

  0,1       (0,2-0,1) mol

  Ta có: nNaOH= 0,2+ 0,6+ 0,1= 0,9 mol → VNaOH= 0,9/ 2= 0,45 lít

  Bài 2: 3NaOH + AlCl3 →  3NaCl + Al(OH)3

  Al(OH)3 + NaOH →  NaAlO2 + 2H­2O

   nAl(OH)3<nAlCl3 nên xảy ra 2 trường hợp : kết tủa chưa tạo thành tối đa hoặc kết tủa tối đa rồi tan một phần

  Để NaOH lớn nhất thì kết tủa tạo thành tối đa rồi tan một phần

  Bài3: Tính số mol AlCl3, số mol NaOH.

  Viết PTHH: AlCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Al(OH)3

  Nhận thấy NaOH dư ⟹ xảy ra phản ứng hòa tan kết tủa:

               Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 +  2H2O

  Tính số mol Al(OH)­3 dư ⟹ mkết tủa.

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )