Môn Hóa Học Lớp 11 Cho a gam hỗn hợp hồm ancol iso propylic và phenol tác dụng với Na thu được 2,24 lít khí hidro ở đktc. Mặt khác cho 1/2a gam trên vào d

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Cho a gam hỗn hợp hồm ancol iso propylic và phenol tác dụng với Na thu được 2,24 lít khí hidro ở đktc. Mặt khác cho 1/2a gam trên vào dung dich NaOH thì thấy có 75 ml dung dich NaOH 1M phản ứng.
a/ Tính giá trị a gam
b/ Oxy hóa không hoàn toàn hỗn hợp trên bằng CuO thu được chất rắn không tan. Tính khối lượng chất rắn trên.
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lyla 2 ngày 2022-01-14T13:37:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T13:38:59+00:00

  Đáp án:

   a=17,1 gam

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số mol ancol isopropylic và phenol trong a gam lần lượt là x, y.

  Cho a gam hỗn hợp trên tác dụng với Na:

  \(2{C_3}{H_7}OH + 2Na\xrightarrow{{}}2{C_3}{H_7}ONa + {H_2}\)

  \(2{C_6}{H_5}OH + 2Na\xrightarrow{{}}2{C_6}{H_5}ONa + {H_2}\)

  Ta có: 

  \({n_{{H_2}}} = 0,5x + 0,5y = \frac{{2,24}}{{22,4}} = 0,1{\text{ mol}}\)

  0,5a gam hỗn hợp trên thì chỉ chứa 0,5y mol phenol.

  Cho lượng này tác dụng với NaOH.

  \({C_6}{H_5}OH + NaOH\xrightarrow{{}}{C_6}{H_5}ONa + {H_2}O\)

  \( \to 0,5y = {n_{NaOH}} = 0,075.1\)

  Giải được: x=0,05; y=0,15.

  \( \to a = 0,05.60 + 0,15.94 = 17,1{\text{ gam}}\)

  Oxi hóa hỗn hợp trên:

  \({C_3}{H_7}OH + CuO\xrightarrow{{{t^o}}}C{H_3} – CO – C{H_3} + Cu + {H_2}O\)

  \( \to {n_{Cu}} = {n_{{C_3}{H_7}OH}} = 0,05{\text{ mol}} \to {{\text{m}}_{Cu}} = 0,05.64 = 3,2{\text{ gam}}\)

  0
  2022-01-14T13:39:20+00:00

  Bạn xem hình

  mon-hoa-hoc-lop-11-cho-a-gam-hon-hop-hom-ancol-iso-propylic-va-phenol-tac-dung-voi-na-thu-duoc-2

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )