Môn Hóa Học Lớp 11 cho dung dịch hno2 0,1M có hằng số phân li pka=3,3 giá trị độ điện li của axit này là?

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 cho dung dịch hno2 0,1M có hằng số phân li pka=3,3 giá trị độ điện li của axit này là?
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 3 tháng 2022-02-22T13:26:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-22T13:27:34+00:00

  $K_a=10^{-3,3}$

  Độ điện li $\alpha$

  $\Rightarrow C_{HNO_2\text{phân li}}=0,1.\alpha$

  $HNO_2\rightleftharpoons H^++NO_2^-$

  $\Rightarrow [H^+]=[NO_2^-]=0,1\alpha$

  $[HNO_2]=0,1-0,1\alpha$

  $\Rightarrow \dfrac{0,1\alpha.0,1\alpha}{0,1-0,1\alpha}=10^{-3,3}$

  $\Leftrightarrow 0,01\alpha^2+10^{-3,3}.0,1\alpha-0,1.10^{-3,3}=0$

  $\Leftrightarrow \alpha=0,068$

  0
  2022-02-22T13:27:35+00:00

  Đáp án:

  \(\alpha  = 6,8333\% \)

  Giải thích các bước giải:

  Cân bằng:

  \(HN{O_2}\overset {} \longleftrightarrow {H^ + } + N{O_2}^{- }{\text{    }}{{\text{K}}_a} = {10^{ – 3,3}}\)

  Gọi nồng độ phân ly của \(HNO_2\) là \(x\)

  Sau cân bằng:

  \([HN{O_2}] = 0,1 – x;[{H^ + }] = [N{O_2}^ – ] = x\)

  Ta có: 

  \({K_a} = \frac{{[{H^ + }].[N{O_2}^ – ]}}{{[HN{O_2}]}} = {10^{ – 3,3}}\)

  \( \to \frac{{{x^2}}}{{0,1 – x}} = {10^{ – 3,3}} \to x = {6,8333.10^{ – 3}}\)

  Độ điện ly \(\alpha  = \frac{x}{{0,1}} = 6,8333\% \)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )