Môn Hóa Học Lớp 11 giúp em với a em c.on a chi

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 giúp em với a em c.on a chi Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-11-giup-em-voi-a-em-c-on-a-chi

in progress 0
Quinn 8 tháng 2022-09-01T08:37:01+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-01T08:38:59+00:00

  Em tham khảo nha:

  \(\begin{array}{l}
  1)\\
  MgC{l_2} + 2NaOH \to Mg{(OH)_2} + 2NaCl\\
  CaC{l_2} + N{a_2}C{O_3} \to CaC{O_3} + 2NaCl\\
  AlC{l_3} + 3NaOH \to Al{(OH)_3} + 3NaCl\\
  2)\\
  a)\\
  A{l^{3 + }} + 3C{l^ – } + 3{K^ + } + 3O{H^ – } \to Al{(OH)_3} + 3{K^ + } + 3C{l^ – }\\
  A{l^{3 + }} + 3O{H^ – } \to Al{(OH)_3}\\
  b)\\
  {H^ + } + C{l^ – } + A{g^ + } + N{O_3}^ –  \to AgCl + {H^ + } + N{O_3}^ – \\
  A{g^ + } + C{l^ – } \to AgCl\\
  c)\\
  B{a^{2 + }} + 2C{l^ – } + 2{K^ + } + S{O_4}^{2 – } \to BaS{O_4} + 2{K^ + } + 2C{l^ – }\\
  B{a^{2 + }} + S{O_4}^{2 – } \to BaS{O_4}\\
  3)\\
  {\rm{[}}{{\rm{H}}^ + }{\rm{]}} = 2{C_M}{H_2}S{O_4} = 0,000005 \times 2 = {10^{ – 5}}(M)\\
  {\rm{[}}O{H^ – }{\rm{]}} \times {\rm{[}}{H^ + }{\rm{]}} = {10^{ – 14}} \Rightarrow {\rm{[}}O{H^ – }{\rm{]}} = \dfrac{{{{10}^{ – 14}}}}{{{{10}^{ – 5}}}} = {10^{ – 9}}(M)\\
  pH =  – \log ({\rm{[}}{H^ + }{\rm{]) =  – log(1}}{{\rm{0}}^{ – 5}}) = 5
  \end{array}\)

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )