Môn Hóa Học Lớp 11 Giúp minh với trước 7h sang mai nha

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Giúp minh với trước 7h sang mai nha Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-11-giup-minh-voi-truoc-7h-sang-mai-nha

in progress 0
10 tháng 2022-08-12T20:06:54+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-12T20:08:27+00:00

  Đáp án:

  Bạn tham khảo lời giải ở dưới nhé!!!

  Giải thích các bước giải:

  Câu 3:

  a,

  \(\begin{array}{l}
  C{M_{O{H^ – }}} = 2C{M_{Ba{{(OH)}_2}}} = 0,004M\\
   \to pOH =  – \log [C{M_{O{H^ – }}}] = 2,4\\
   \to pH = 14 – pOH = 11,6
  \end{array}\)

  b,

  \(\begin{array}{l}
  C{M_{{H^ + }}} = C{M_{HCl}} = 0,001M\\
   \to pH =  – \log [C{M_{{H^ + }}}] = 3
  \end{array}\)

  Câu 4:

  \(\begin{array}{l}
  NaOH + HCl \to NaCl + {H_2}O\\
  {n_{NaOH}} = 0,02mol\\
  {n_{HCl}} = 0,08mol\\
   \to {n_{NaOH}} < {n_{HCl}}
  \end{array}\)

  Suy ra dung dịch A có chứa HCl dư 

  \(\begin{array}{l}
   \to {n_{HCl}}dư= 0,08 – 0,02 = 0,06mol\\
  {n_{NaCl}} = {n_{NaOH}} = 0,02mol\\
   \to {n_{{H^ + }}}dư= {n_{HCl}}dư= 0,06mol\\
   \to {n_{N{a^ + }}} = {n_{NaOH}} = 0,02mol\\
   \to {n_{C{l^ – }}} = {n_{NaOH}} + {n_{HCl}}dư= 0,08mol\\
   \to C{M_{{H^ + }}} = \dfrac{{0,06}}{{0,6}} = 0,1M\\
   \to C{M_{N{a^ + }}} = \dfrac{{0,02}}{{0,6}} = 0,033M\\
   \to C{M_{C{l^ – }}} = \dfrac{{0,08}}{{0,6}} = 0,133M\\
  pH =  – \log {\rm{[}}C{M_{{H^ + }}}{\rm{dư]}} = 1
  \end{array}\)

  Câu 5:

  \(\begin{array}{l}
  NaOH + HCl \to NaCl + {H_2}O\\
  {n_{NaOH}} = 0,001mol\\
  {n_{HCl}} = 0,003mol\\
   \to {n_{NaOH}} < {n_{HCl}}
  \end{array}\)

  Suy ra dung dịch A có chứa HCl dư 

  \(\begin{array}{l}
   \to {n_{HCl}}dư= 0,003 – 0,001 = 0,002mol\\
  {n_{NaCl}} = {n_{NaOH}} = 0,001mol\\
   \to {n_{{H^ + }}}dư= {n_{HCl}}dư= 0,002mol\\
   \to {n_{N{a^ + }}} = {n_{NaOH}} = 0,001mol\\
   \to {n_{C{l^ – }}} = {n_{NaOH}} + {n_{HCl}}dư= 0,003mol\\
   \to C{M_{{H^ + }}} = \dfrac{{0,002}}{{0,2}} = 0,01M\\
   \to C{M_{N{a^ + }}} = \dfrac{{0,001}}{{0,2}} = 0,005M\\
   \to C{M_{C{l^ – }}} = \dfrac{{0,003}}{{0,2}} = 0,015M\\
  pH =  – \log {\rm{[}}C{M_{{H^ + }}}{\rm{dư]}} = 2
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )