Môn Hóa Học Lớp 11 Hòa tan 3,93 gam hỗn hợp X gồm propin và 1 anken A trong dd AgNO3/NH3 thấy xuất hiện 4,41 gam kết tủa . Nếu cũng lượng X trên qua dung

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Hòa tan 3,93 gam hỗn hợp X gồm propin và 1 anken A trong dd AgNO3/NH3 thấy xuất hiện 4,41 gam kết
tủa . Nếu cũng lượng X trên qua dung dịch brom dư thấy 15,6g brom phản ứng. CTPT của A là ? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Iris 3 ngày 2022-05-09T07:19:39+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T07:21:02+00:00

  Đáp án:

   Em xem lại đề nha

  Giải thích các bước giải:

   \(\begin{array}{l}
  {C_3}{H_4} + AgN{O_3} + N{H_3} \to {C_3}{H_3}Ag + N{H_4}N{O_3}\\
  {n_{{C_3}{H_3}Ag}} = \dfrac{{4,41}}{{147}} = 0,03\,mol\\
  {n_{{C_3}{H_4}}} = {n_{{C_3}{H_3}Ag}} = 0,03\,mol\\
  {C_3}{H_4} + 2B{r_2} \to {C_3}{H_4}B{r_4}(1)\\
  {C_n}{H_{2n}} + B{r_2} \to {C_n}{H_{2n}}B{r_2}(2)\\
  {n_{B{r_2}}} = \dfrac{{15,6}}{{160}} = 0,0975\,mol\\
  {n_{B{r_2}(1)}} = 2{n_{{C_3}{H_4}}} = 0,06\,mol\\
  {n_{B{r_2}(2)}} = 0,0975 – 0,06 = 0,0375\,mol\\
  {m_{{C_n}{H_{2n}}}} = 3,93 – 0,03 \times 40 = 2,73g\\
  {n_{{C_n}{H_{2n}}}} = {n_{B{r_2}(2)}} = 0,0375\,mol\\
  {M_{{C_n}{H_{2n}}}} = \dfrac{{2,73}}{{0,0375}} = 72,8g/mol\\
   \Rightarrow 14n = 72,8
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )