Môn Hóa Học Lớp 11 Oxi hóa không hoàn toàn 16g CH3OH bằng oxi thu được 22,4 g X gồm ancol, andehit, axit hữu cơ và nước X tác dụng vừa đủ với 100ml dung d

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Oxi hóa không hoàn toàn 16g CH3OH bằng oxi thu được 22,4 g X gồm ancol, andehit, axit hữu cơ và nước
X tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 1M
Cho X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được m g Ag. Tính m Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Amara 4 tháng 2022-11-08T23:47:52+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-08T23:48:53+00:00

  $n_{NaOH}=0,1(mol)$

  $\to n_{HCOOH}=n_{NaOH}=0,1(mol)$

  Đặt $x$ là số mol $CH_3OH$ dư, $y$ là số mol $HCHO$

  $n_{CH_3OH\rm bđ}=\dfrac{16}{32}=0,5(mol)$

  Bảo toàn $C$: 

  $n_{HCOOH}+n_{HCHO}+n_{CH_3OH\rm dư}=n_{CH_3OH\rm bđ}$

  $\to x+y=0,5-0,1=0,4$                     $(1)$

  $CH_3OH+CuO\xrightarrow{{t^o}} HCHO+Cu+H_2O$

  $CH_3OH+2CuO\xrightarrow{{t^o}} HCOOH+2Cu+H_2O$

  Theo PTHH ta có: $n_{H_2O}=n_{HCHO}+n_{HCOOH}=y+0,1(mol)$

  $\to 32x+30y+46.0,1+18(y+0,1)=22,4$

  $\to 32x+48y=16$                          $(2)$

  $(1)(2)\to x=y=0,2$

  Ta có: $n_{Ag}=4n_{HCHO}+2n_{HCOOH}$

  $\to n_{Ag}=0,2.4+0,1.2=1(mol)$

  Vậy $m=108g$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )