Môn Hóa Học Lớp 11 Tính độ bất bão hoà và viết công thức các đồng phân có thể có của các hidrocacbon có CTPT: C5H12, C6H14, C4H8, C4H6( mạch hở) và gọi tê

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Tính độ bất bão hoà và viết công thức các đồng phân có thể có của các hidrocacbon có CTPT: C5H12, C6H14, C4H8, C4H6( mạch hở) và gọi tên của chúng. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Delilah 2 tháng 2022-10-04T19:11:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-10-04T19:13:28+00:00

  + \(C_5H_{12}\)

  \(k = \frac{{5.2 + 2 – 12}}{2} = 0\)

  Các CTCT:

  \(CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3\): pentan

  \(CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CH_3\): 2-metyl butan

  \(CH_3-C(CH_3)_2-CH_3\): 2,2-dimetyl propan

  + \(C_6H_{14}\)

  \(k = \frac{{6.2 + 2 – 14}}{2} = 0\)

  CTCT:

  \(CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3\): hexan

  \(CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CH_2-CH_3\): 2-metyl pentan

  \(CH_3-CH_2-CH(CH_3)-CH_2-CH_3\): 3-metyl pentan

  \(CH_3-CH(CH_3)-CH_(CH_3)-CH_3\): 2,3-dimetyl butan

  \(CH_3-C(CH_3)_2-CH_2-CH_3\): 2,2-dimetyl butan

  + \(C_4H_8\)

  \(k = \frac{{4.2 + 2 – 8}}{2} = 1\)

  CTCT:

  \(CH_2=CH-CH_2-CH_3\): but-1-en

  \(CH_3-CH=CH-CH_3\): but-2-en

  \(CH_2=C(CH_3)-CH_3\): 2-metyl propen

  + \(C_4H_6\)

  \(k = \frac{{4.2 + 2 – 6}}{2} = 2\)

  CTCT:

  \(CH \equiv C – C{H_2} – C{H_3}\): but-1-in

  \(CH_3-C \equiv C-CH_3\): but-2-in

  0
  2022-10-04T19:13:43+00:00

  (1) pentan

  (2) 2-metylbutan 

  (3) 2,2-đimetylpropan

  (4) hexan 

  (5) 2-metylpentan 

  (6) 3-metylpentan 

  (7) 2,3-đimetylbutan 

  (8) 2,2-đimetylbutan 

  (9) but-1-en 

  (10) cis-but-2-en hoặc trans-but-2-en 

  (11) 2-metylbut-2-en 

  (12) but-1-in 

  (13) but-2-in 

  (14) buta-1,2-đien 

  (15) buta-1,3-đien

  (17) xiclobutan 

  (18) metylxiclopropan

  mon-hoa-hoc-lop-11-tinh-do-bat-bao-hoa-va-viet-cong-thuc-cac-dong-phan-co-the-co-cua-cac-hidroca

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )