Môn Hóa Học Lớp 11 Trung hòa 1.8g 1 axit hữu cơ đơn chức bằng dd NaOH vừa đủ rồi cô cạn dd sau pư được 2.46g muối khan axit là 2)hidro hóa hoàn toàn hỗn h

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 Trung hòa 1.8g 1 axit hữu cơ đơn chức bằng dd NaOH vừa đủ rồi cô cạn dd sau pư được 2.46g muối khan axit là
2)hidro hóa hoàn toàn hỗn hợp M gồm 2 andehit X và Y nó đơn chức hở kế tiếp trong dãy đđ Mx

in progress 0
Elliana 4 tháng 2022-01-13T23:27:28+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

 1. Đáp án:1)

  CH3COOH.

  RCOOH + NaOH -> RCOONa + H2O.

  1 mol RCOOH -> 1 mol RCOONa, m tăng 22 (g).

  0,03 mol RCOOH ←                    m tăng 0,66 (g) (là 2,46 – 1,8).

  MRCOOH = R + 45 = 1.8/0.03 = 60  R = 15  R là CH3

  Axit là CH3COOH.

  nhỗn hợp anđêhit  = nH2 = ½ = 0,5 mol.

  nCO2  = 0,7 mol. Nên số nguyên tử C trung bình = 0,7/0,5 = 1,4 => HCHO và CH3CHO

  =>Sử dụng pp đường chéo hoặc giải hệ =>số mol HCHO = 0,3 mol =>mHCHO = 9g

   Số mol CH3CHO = 0,2 mol. =>m CH3CHO = 8,8g. % mHCHO = 50,36%

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )