Môn Hóa Học Lớp 12 Câu 78. Nung 78,6 gam hỗn hợp X gồm Al, CuO và Fe3O4 (trong điều kiện không có không khí và oxi chiếm 20,356% về khối lượng), sau một

Question

Môn Hóa Học Lớp 12 Câu 78. Nung 78,6 gam hỗn hợp X gồm Al, CuO và Fe3O4 (trong điều kiện không có không khí và oxi chiếm 20,356% về khối lượng), sau một thời gian thu được hỗn hợp Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau:
+ Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 3,36 lít khí H2 và 26,4 gam chất rắn T.
+ Phần 2: Cho tác dụng vừa đủ với 500 gam dung dịch HNO3 27,09% thu được 2,24 lít khí NO duy nhất và dung dịch Z. Nồng độ phần trăm của muối sắt (II) có trong dung dịch Z gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 3,4. B. 3,7. C. 10,5. D. 11,6. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lyla 1 tuần 2022-05-07T02:56:30+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T02:58:03+00:00

  chia thành 2 phần = nhau => mỗi phần có m = 78.6/2 = 39.3g

  p1 + NaOH: 

  nH2 = 0.15 mol => nAl = 0.1 mol

  mAl + mAl2O3 = 39.3 – 26.4 = 12.9g

  => mAl2O3 = 10.2g => nAl2O3 = 0.1 mol

  Xét trong X:

  Bảo toàn Al => trong X có nAl = (0.1 + 0.1 x 2) x 2 = 0.6 mol

  Gọi nCuO = a và nFe3O4 = b

  => 80a + 232b = 78.6 – 0.6 x 27 = 62.4g

  % mO (X) = 16(a + 4b)/78.6 = 0.20356

  => a + 4b = 1

  giải hệ đc a = b = 0.2 mol

  0
  2022-05-07T02:58:21+00:00

  `mO = 78,6.20,356%=16 (g) => nO = 1` (mol)

  Chia đều hỗn hợp `X:`

    `=> nO = 0,5` (mol)`; m = 78,6:2=39,3` (g)

   Nung `X` được hỗn hợp `:`

        `Al_2O_3; Al; {Fe; Cu;O}`

  $*$  Phần `1 + NaOH`

    `nH_2=0,15` (mol) `=> nAl = 0,15.(2)/(3)=0,1` (mol)

   `=> m` chất rắn `= m {Fe,Cu,O}= 26,4`

   `=> m Al_2O_3 = 39,3- 26,4-0,1.27=10,2` (g)

           `=> nAl_2O_3 = 0,1` (mol)

       `=> nAl` hh trc khi nung `=  0,1.2 + 0,1 = 0,3` (mol)

   `Al: 0,3`

   `Fe_3O_4: x`

   `CuO: y `

    `BTKL:`  `232x + 80y = 31,2` (g)

    `BT`  `O : 4x + y = 0,5` (mol)

       `=> x = 0,1` (mol) `; y = 0,1` (mol)

   `=> nFe = 0,3;`   `nCu = 0,1`

  $*$  Cho `P2 + HNO_3: 2,15` (mol)

  `Al: 0,1`                                   `Al^(3+):0,3`             `+ NO:0,1`

  `Al_2O_3:0,1`  `+ HNO_3` ` ->  Fe^(2+): n `                   `H_2O`

  `Fe:0,3`                                  `Fe^(3+): m`

  `Cu:0,1`                                  `Cu^(2+): 0,1`

  `O:0,2`                                     `NH_4^(+):a = 0,075`

                                                  `NO3^(-):b = 1,975`

  ` BT` `H :`

   `nH_(HNO_3) = nH_(NH_4) + nH_(H_2O)`

   `=> nH_(H_2O) = 2,15 – 4a => nH_2O = 1,075 -2a `(mol)

  `BT` `N: 2,15 = a + b + 0,1`    (1)

  `BT` `O : 0,5 + 2,15.3 = 3b +0,1 + 1,075 -2a`

              `3b -2a = 5,775`      (2)

   Giải hệ (1), (2)

   `=> a= 0,075 ;`  `b = 1,975`

   `BTĐT:` 

   `0,3.3 + 2n + 3m + 0,075 + 0,1 = 1,975`

  `<=> 2n + 3m = 0,8`

    `nFe = n +m = 0,3`

   Giải hệ `: => n = 0,1 ;`  `m = 0,2 `

  `=> nFe(NO_3)_2 = 0,1` (mol)

       `=> mFe(NO_3)_2 = 18` (g)

  `BTKL :`  `m` dd sau pứ `= 39,3 + 500 -0,1.30=536,3` (g)

   `% Fe(NO_3)_2 = (18)/(536,3).100=3,356 %`

       

        `=>` Đáp án `: A`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )