Môn Hóa Học Lớp 12 chi tiết ko tắc nhé 1) cho ancol etanol tác dụng với axit axetic thì thu dc 22 gam este . Nếu H=25% thì khối lượng ancol phản ứng là???

Question

Môn Hóa Học Lớp 12 chi tiết ko tắc nhé
1) cho ancol etanol tác dụng với axit axetic thì thu dc 22 gam este . Nếu H=25% thì khối lượng ancol phản ứng là????
2) đun nóng dung dịch chứa 7,2 gam axit acrylic với 6 gam ancol etylic khan có mặt H2SO4 đặc. Nếu hiệu suất 60% thì khối lượng este thu dc là?
3) Đun nóng 6 gam CH3COOH với 6 gam C2H5OH (có H2SO4 đặc làm xúc tác), hiệu suất phản ứng este hóa bằng 50%. Khối lượng este tạo thành là: Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 5 ngày 2022-05-07T11:32:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T11:33:56+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1,

  $n_{CH_3COOC_2H_5}=\dfrac{22}{88}=0,25 mol$

  $CH_3COOH+C_2H_5OH\rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5+H_2O$ 

  $\Rightarrow n_{C_2H_5OH}=0,25 mol$

  $\to m_{C_2H_5OH \text{bđ}}=0,25.46:25\%=46g$

  Câu 2,

  nCH3COOH = 0​,1 mol < nC2H5OH = 0,13 mol,

  `⇒`   meste = 0,1 × 88 × 0,8 = 7,04 gam,

  Câu 3,

  Do n(CH3COOH) < n(C2H5OH) nên Hiệu suất tính theo CH3COOH        

  `⇔`  meste = (6/60).0,5 = 0,05 mol = 4,4 gam.

   

  0
  2022-05-07T11:34:05+00:00

  Bạn xem hình

  mon-hoa-hoc-lop-12-chi-tiet-ko-tac-nhe-1-cho-ancol-etanol-tac-dung-voi-ait-aetic-thi-thu-dc-22-g

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )