Môn Hóa Học Lớp 12 Cho m gam hỗn hợp gồm phenol và anilin tác dụng với dd Br2 (dư) thu được 66,05 gam kết tủa trắng.Mặt khác m gam hỗn hợp trên tác dụng v

Question

Môn Hóa Học Lớp 12 Cho m gam hỗn hợp gồm phenol và anilin tác dụng với dd Br2 (dư) thu được 66,05 gam kết tủa trắng.Mặt khác m gam hỗn hợp trên tác dụng vừa đủ với 50 ml dd NaOH 1M.Giá trị m là
A. 18,75. B. 1,875. C. 18,65. D. 1,865.
Giai giups minh nhe ro rang chi tiet
thanks Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Savannah 1 tuần 2022-09-18T22:07:41+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T22:09:02+00:00

  Đáp án:

   \(C\)

  Giải thích các bước giải:

   Phản ứng xảy ra:

  \({C_6}{H_5}OH + 3B{r_2}\xrightarrow{{}}{C_6}{H_2}B{r_3}OH + 3HBr\)

  \({C_6}{H_5}N{H_2} + 3B{r_2}\xrightarrow{{}}{C_6}{H_2}B{r_3}N{H_2} + 3HBr\)

  \({C_6}{H_5}OH + NaOH\xrightarrow{{}}{C_6}{H_5}ONa + {H_2}O\)

  Ta có:

  \({n_{{C_6}{H_5}OH}} = {n_{NaOH}} = 0,05.1 = 0,05{\text{ mol}}\)

  \( \to {n_{{C_6}{H_2}B{r_3}OH}} = {n_{{C_6}{H_5}OH}} = 0,05{\text{ mol}}\)

  \( \to {m_{{C_6}{H_2}B{r_3}OH}} = 0,05.(12.6 + 2 + 80.3 + 16 + 1) = 16,55{\text{ gam}}\)

  \( \to {m_{{C_6}{H_2}B{r_3}N{H_2}}} = 66,05 – 16,55 = 49,5{\text{ gam}}\)

  \( \to {n_{{C_6}{H_2}B{r_3}N{H_2}}} = {n_{{C_6}{H_5}N{H_2}}} = \frac{{49,5}}{{12.6 + 2 + 80.3 + 16}} = 0,15{\text{ mol}}\)

  \( \to m = 0,15.(12.6 + 5 + 16) + 0,05.(12.6 + 5 + 17) = 18,65{\text{ gam}}\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )