Môn Hóa Học Lớp 12 Nung nóng 50 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khối lượng không đổi còn lại 34,5 gam chất rắn. % khối lượng mỗi chất trong hỗn h

Question

Môn Hóa Học Lớp 12 Nung nóng 50 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khối lượng không đổi còn lại 34,5 gam chất rắn. % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu là
A. 63% và 37% B.42% và 58% C.16% và 84% D.84% và 16% Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Allison 12 tháng 2022-04-08T12:27:44+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T12:29:26+00:00

  Đáp án:

   C

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số mol \(N{a_2}C{O_3};NaHC{O_3}\) lần lượt là x, y.

  \(\to 106x + 84y = 50\)

  Nung hỗn hợp:

  \(2NaHC{O_3}\xrightarrow{{}}N{a_2}C{O_3} + C{O_2} + {H_2}O\)

  Sau phản ứng rắn chỉ có \(N{a_2}C{O_3}\)

  \(\to {n_{N{a_2}C{O_3}}} = x + \frac{1}{2}{n_{NaHC{O_3}}} = x + 0,5y = \frac{{34,5}}{{106}} = \frac{{69}}{{212}}\)

  GIải được: \(x = \frac{4}{{53}};y = \frac{1}{2}\)

  \(\to {m_{NaHC{O_3}}} = 84y = 42 \to \% {m_{NaHC{O_3}}} = \frac{{42}}{{50}} = 84\%  \to \% {m_{N{a_2}C{O_3}}} = 16\% \)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )