Môn Hóa Học Lớp 12 Thủy phân hoàn toàn 4,4 gam este đơn chức X bằng 200 ml dd NaOH 0,25M vừa đủ thu được 3,4 g muối hữu cơ Y. CTCT thu gọn của X

Question

Môn Hóa Học Lớp 12 Thủy phân hoàn toàn 4,4 gam este đơn chức X bằng 200 ml dd NaOH 0,25M vừa đủ thu được 3,4 g muối hữu cơ Y. CTCT thu gọn của X Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mackenzie 12 tháng 2022-04-08T14:33:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T14:34:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $n_{NaOH}= 0,25.0,2= 0,05(mol)$

  Gọi CTTQ của X là $RCOOR’$

  $RCOOR’ + NaOH \to RCOONa + R’OH$

  Theo PTHH :

  $n_{muối} = n_X = n_{NaOH} = 0,05(mol)$
  Suy ra :

  $M_{muối} = R + 67 = \dfrac{3,4}{0,05} = 68$
  $⇒ R = 1(H)$
  $M_{este} = R + 44 + R’ = 45 + R’ = \dfrac{4,4}{0,05}= 88$

  $⇒ R’ = 43(-C_3H_7)$

  Vậy CTCT thu gọn của X là $HCOOC_3H_7$

   

  0
  2022-04-08T14:34:34+00:00

  Este: $RCOOR’$ 

  Muối: $RCOONa$ 

  Sau phản ứng thu được 1 muối Y nên X không là este phenol.

  $n_{NaOH}=0,2.0,25=0,05 mol$

  $\Rightarrow n_X=n_Y=0,05 mol$

  $M_X=\dfrac{4,4}{0,05}=88=R+R’+44$

  $\Leftrightarrow R+R’=44$     (1)

  $M_Y=\dfrac{3,4}{0,05}=68=R+44+23$

  $\Leftrightarrow R=1(H)$  (2)

  (1)(2)$\Rightarrow R’=43(C_3H_7)$

  Vậy este là $HCOOC_3H_7$. 

  Este là propyl fomat hoặc isopropyl fomat.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )