Môn Hóa Học Lớp 8 6.Tổng số hạt trong nguyên tử C là 18. Số hạt không mang điện chiếm 33,33%. Số hạt của nguyên tử C là : (1 Điểm) A. 5p, 6n, 7e B. B. 7p

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 6.Tổng số hạt trong nguyên tử C là 18. Số hạt không mang điện chiếm 33,33%. Số hạt của nguyên tử C là :
(1 Điểm)
A. 5p, 6n, 7e
B. B. 7p, 6n, 5e
C. C. 6p, 5n, 7e
D. 6p, 6n, 6e
7.Người ta quy ước 1 đơn vị cacbon bằng
(0.5 Điểm)
A. 1/12 khối lượng nguyên tử cacbon.
B. khối lượng nguyên tử cacbon.
C. 1/12 khối lượng cacbon.
D. khối lượng cacbon.
8.Nguyên tố hóa học là tập hợp nguyên tử cùng loại có cùng
(0.5 Điểm)
A. số nơtron trong hạt nhân.
B. số proton trong hạt nhân.
C. số electron trong hạt nhân.
D. số proton và số nơtron trong hạt nhân.
9.Số lượng hạt nào đặc trưng cho nguyên tố hóa học?
(0.5 Điểm)
A. Proton.
B. Notron.
C. Electron.
D. Nơtron và electron.
10.Nguyên tử A và nguyên tử B có số proton lần lượt là 10 và 6. Số electron trong nguyên tử A và B tương ứng là :
(0.5 Điểm)
A. 10 và 6
B. 6 và 10
C. 8 và 8
D. Không xác định được
11.Khối lượng của 1 đvC là
(0.5 Điểm)
A. 1,6605.10-23 gam.
B. 1,6605.10-24 gam.
C. 6.1023 gam.
D. 1,9926.10-23 gam.
12.Nguyên tử X có tổng số hạt là 52, trong đó số proton là 17. Số electron và số nơtron của X lần lượt là
(1 Điểm)
A. 18 và 17.
B. 19 và 16.
C. 16 và 19.
D. 17 và 18.
13.Cho nguyên tử X có tổng số hạt là 34, trong đó tổng số hạt mang điện gấp 1,8333 lần số hạt không mang điện. X là
(1 Điểm)
A. Mg.
B. Li.
C. Al.
D. Na.
14.Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị nào?
(0.5 Điểm)
A. Gam.
B. Kilogam.
C. Đơn vị cacbon (đvC).
D. Cả 3 đơn vị trên.
15.Vỏ nguyên tử có N có 7 electron. Số proton trong nguyên tử N là
(0.5 Điểm)
A. 14
B. 7
C. 8
D. Không xác định được
16.Thành phần cấu tạo của hầu hết của các loại nguyên tử gồm:
(0.5 Điểm)
A. Proton và electron
B. Nơtron và electron
C. Proton và nơtron
D. Proton, nơtron và electron
17.Một nguyên tố R có tổng số hạt (proton, electron, nơtron) là 46. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14. Số hạt proton của R là
(1 Điểm)
A. 14.
B. 15.
C. 16.
D. 17. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Elliana 7 tháng 2022-08-20T20:35:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-20T20:37:02+00:00

   

  Giải thích các bước giải:

   số hạt không mạng điện: 18 nhân 33.33 chia 100 = 5.9994 ~ 6 n 

  số hạt mang điện: 18 – 6n = 12 chia 2 = 6   ( vì số p bằng số e nên chia 2)

  6 D

  7 A 

  8 B 

  9 A

  10 A vì số p = số e

  11 D khối lượng nguyên tử cacbon = 0,000 000 000 000 000 000 000 019 926 = 1,9926.10-23g

  12 số p = số e = 17

  số n = 52 – p – e = 52 – 17 -17 = 18

  12 D

  13  câu này tui không biết :(((

  14 C 

  15 B

  16 D

  17 không biết nốt :))

 1. #kingtube

  Giải thích các bước giải:

  Câu 6

   1.D

  Câu 7

  1.A

  Câu 8

  1.B

  Câu 9

  1.A

  Câu 10

  1.A

  Câu 11

  1.D

  Câu 12

  1.D

  Câu 13

  1.D

  Câu 14:

  1.C

  Câu 15:

  1.B

  Câu 16:

  1.D

  Câu 17:

  1.B

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )