Môn Hóa Học Lớp 8 Câu 09: Hóa trị của N trong hợp chất N2O5 ; N2O ; N2O3 lần lượt là: A. V, I, II B. III, I, V C. V, I, III D. II, III, IV Đáp án

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 Câu 09:
Hóa trị của N trong hợp chất N2O5 ; N2O ; N2O3 lần lượt là:
A.

V, I, II
B.

III, I, V
C.

V, I, III
D.

II, III, IV
Đáp án của bạn:
Câu 10:
Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử Oxi là
A.

3,6605.10 -23 g.
B.

2,6568 .10 -23 g.
C.

0,16605. 10 -23 g.
D.

2,6605.10 -23 g.
Đáp án của bạn:
Câu 11:
Từ một nguyên tố hóa học có thể tạo nên bao nhiêu dạng đơn chất?
A.

Không có đơn chất nào.
B.

Một, hai, hay nhiều dạng đơn chất.
C.

Hai dạng đơn chất.
D.

Chỉ có một dạng đơn chất.
Đáp án của bạn:
Câu 12:
Hóa trị của Zn, Al, Na trong hợp chất ZnCl2 ; AlCl3 ; NaCl lần lượt là( biết Cl hóa trị I):
A.

III, II, I.
B.

II, I, III.
C.

I, II, III.
D.

II, III, I.
Đáp án của bạn:
Câu 13:
Biết phân tử khối của hợp chất MCl là 58,5. M thuộc nguyên tố:
A.

Sắt
B.

Magie
C.

Kali
D.

Nari
Đáp án của bạn:
Câu 14:
Hóa trị của nhóm (CO3) trong hợp chất CaCO3 là
A.

IV.
B.

I.
C.

II.
D.

III.
Đáp án của bạn:
Câu 15:
Hãy chỉ ra câu nào sai trong những câu sau đây?
A.

Khí oxi O 2 có phân tử khối là 32 đvC.
B.

Muối ăn NaCl biết phân tử gồm 1 nguyên tử Natri liên kết với 1 nguyên tử Clo.
C.

Khí cacbonic CO 2 gồm 2 đơn chất Cacbon và Oxi.
D.

Nước H 2 O gồm 2 nguyên tố hóa học là hiđro và oxi tạo nên.
Đáp án của bạn:
Câu 16:
Thành phần % theo khối lượng của nguyên tố Fe trong hợp chất tạo bởi Fe(III) và nhóm SO4 là
A.

14%
B.

53,85%
C.

28%
D.

36,84%
Đáp án của bạn:
Câu 17:
Để đảm bảo an toàn trong phòng thực hành cần thực hiện nguyên tắc nào dưới đây?
A.

Không rửa dụng cụ thí nghiệm và vệ sinh phòng thực hành.
B.

Đùa giỡn, nói chuyện trong phòng thực hành.
C.

Làm đổ vỡ hóa chất ra bàn.
D.

Chỉ làm thí nghiệm, thực hành khi có sự hướng dẫn và giám sát của giáo viên.
Đáp án của bạn:
Câu 18:
Trong nguyên tử, hạt mang điện tích âm là
A.

notron
B.

không có hạt nào
C.

electron
D.

proton
Đáp án của bạn:
Câu 19:
Từ công thức hóa học Na3PO4 có thể suy ra được những gì?
A.

Có 1 nguyên tử Na 3 PO 4 .
B.

Có 3 phân tử Na, 2 phân tử P, 4 phân tử O.
C.

Do 3 nguyên tố Na, P, O tạo nên.
D.

Phân tử khối là 160.
Đáp án của bạn:
Câu 20:
Phân tử khối của hợp chất tạo bởi Mg và nhóm NO3 là
A.

148.
B.

184
C.

86.
D.

110.
Đáp án của bạn:
Câu 21:
Dựa vào dấu hiệu nào sau đây để phân biệt phân tử của đơn chất với phân tử của hợp chất?
A.

Kích thước của phân tử.
B.

Số lượng nguyên tử trong phân tử.
C.

Nguyên tử cùng loại hay khác loại.
D.

Hình dạng của phân tử.
Đáp án của bạn:
Câu 22:
Khẳng định sau gồm hai ý: “ Nước cất là một hợp chất, vì nước cất sôi ở đúng 100 0 C”.
A.

Ý 1 đúng, ý 2 sai.
B.

Cả 2 ý đều sai.
C.

Cả 2 ý đều đúng, nhưng ý 2 không giải thích cho ý 1.
D.

Ý 1 sai, ý 2 đúng.
Đáp án của bạn:
Câu 23:
Ba nguyên tử Oxi được biểu diễn là
A.

2O 3 .
B.

3O 2 .
C.

O 3 .
D.

3O.
Đáp án của bạn:
Câu 24:
Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các hợp chất?
A.

Na, S, H 2 , N 2 .
B.

H 2 , Cl 2 , O 2 , N 2 .
C.

FeS, NaCl, H 2 SO 4 , H 2 O.
D.

Ca, Na, Fe, Mg.
Đáp án của bạn:
Câu 25:
Hợp chất của nguyên tố X với O là X2O và hợp chất của nguyên tố Y với H là YH2 . Công thức hoá học hợp chất của X với Y là:
A.

XY 2.
B.

X 2 Y.
C.

XY.
D.

X 2 Y 3.
Đáp án của bạn:
Câu 26:
Hợp chất của nguyên tố X với nhóm PO4 hoá trị III là XPO4 . Công thức hóa học của hợp chất tạo bởi X và nhóm OH là
A.

XOH
B.

X 3 (OH) 2
C.

X(OH) 2
D.

X(OH) 3
Đáp án của bạn:
Câu 27:
Công thức hóa học của muối Canxi cacbonat (biết trong phân tử có 1Ca, 1C, 3O) là:
A.

CaCO 4 .
B.

CaCO 3
C.

CaCO
D.

Ca 2 CO 3
Đáp án của bạn:
Câu 28:
Theo hóa trị của sắt trong hợp chất có công thức hóa học là FeO, hãy chọn công thức hóa học đúng trong các công thức hợp chất có phân tử gồm Fe liên kết với Cl sau:
A.

Fe 2 Cl 3 .
B.

FeCl 2 .
C.

FeCl.
D.

FeCl 3 .
Đáp án của bạn:
Câu 29:
Công thức hóa học của hợp chất tạo bởi Al và O ; Cu(II) và nhóm (SO4) lần lượt là:
A.

Al 2 O 3 , CuSO 4
B.

AlO, Cu 2 (SO 4 ) 2
C.

Cu 3 SO 4 , Al 2 O 3
D.

Al 3 O 2 , Cu 2 SO 4
Đáp án của bạn:
Câu 30:
Phân tử khối của CuCl2 và Al2(SO4)3 lần lượt là:
A.

135 ; 342
B.

135 ; 150
C.

99,5 ; 150
D.

150 ; 324
Đáp án của bạn:
Câu 31:
Nguyên tử Magie nặng hơn nguyên tử cacbon bao nhiêu lần?
A.

4 lần.
B.

3 lần.
C.

2 lần.
D.

1 lần.
Đáp án của bạn:
Câu 32:
Cho công thức hóa học của một số chất: Ca, H 2SO4 , Al2O3 , H2 , ZnCl2 . Số đơn chất và số hợp chất là?
A.

2 đơn chất, 3 hợp chất.
B.

1 đơn chất, 4 hợp chất.
C.

4 đơn chất, 1 hợp chất.
D.

3 đơn chất, 2 hợp chất.
Đáp án của bạn:
Câu 33:
Hãy sửa lại cho đúng công thức hóa học của hợp chất BaOH ?
A.

Ba 2 (OH) 3
B.

Ba 3 (OH) 2
C.

Ba(OH) 3
D.

Ba(OH) 2
Đáp án của bạn: Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Rylee 16 phút 2022-07-15T00:38:22+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-15T00:40:18+00:00

  Câu 9: C

  Câu10: B

  Câu 11:  D

  Câu 12: D

  Câu 13:  D

  Câu 14: C

  Câu 15: B

  Câu 16: C

  Câu17: D

  Câu18:C

  Câu 19:A

  Câu 20:C

  Câu21:B

  Câu 22:D

  Câu23:D

  Câu24 :C

  Câu 25: C

  câu 26:D

  Câu 27:B

  Câu28:B

  Câu29:A

  Câu 30:A

  Câu 31:C

  Câu32:A

  Câu 33:D

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )