Môn Hóa Học Lớp 8 Đề dài nên em lấy điểm cao chứ ko khó ạ 11. Ca(H2PO4)2 + Ca(OH)2 Ca3(PO4)2 + H2O. 12. CxHy(COOH)2 + O2 CO2

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 Đề dài nên em lấy điểm cao chứ ko khó ạ
11. Ca(H2PO4)2 + Ca(OH)2 Ca3(PO4)2 + H2O.
12. CxHy(COOH)2 + O2 CO2 + H2O.
13. KHCO3 + Ca(OH)2(d­) K2CO3 + CaCO3 + H2O
14. Al2O3 + KHSO4 Al2(SO4)3 + K2SO4 + H2O.
15. Fe2O3 + H2 FexOy + H2O.
16. NaHSO4 + BaCO3 Na2SO4 + BaSO4 + CO2 + H2O.
17. H2SO4 + Fe Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O.
18. H2SO4 + Ag Ag2SO4 + SO2 + H2O.
19. Ba(HCO3)2 + Ca(OH)2 BaCO3 + CaCO3 + H2O.
20. Fe2O3 + HNO3 Fe(NO3)2 + H2O
21. FexOy + O2 Fe2O3.
22. MnO2 + HCl MnCl2 + Cl2 + H2O.
23. NaCl + H2O NaOH + Cl2 + H2.
24. KMnO4 + HCl KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O.
25. KMnO4 + NaCl + H2SO4 Cl2 + H2O + K2SO4 + Na2SO4 + MnSO4.
26. Fe3O4 + HCl FeCl2 + FeCl3 + H2O.
27. FeS2 + O2 Fe2O3 + SO2.
28. Cu + H2SO4(đặc) CuSO4 + SO2 + H2O.
29. FexOy + CO FeO + CO2.
30. FexOy + Al Fe + Al2O3. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
4 tháng 2022-08-23T09:05:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-23T09:06:44+00:00

  Bạn xem hình

  mon-hoa-hoc-lop-8-de-dai-nen-em-lay-diem-cao-chu-ko-kho-a-11-ca-h2po4-2-ca-oh-2-ca3-po4-2-h2o-12

  0
  2022-08-23T09:07:10+00:00

  Bài giải:

  11. $Ca(H_2PO_4)_2+2Ca(OH)_2→Ca_3(PO_4)_2↓+4H_2O$

  12. $4C_xH_y(COOH)_2+(4x+y+2)O_2→(4x+8)CO_2↑+(2y+4)H_2O$

  13. $2KHCO_3+Ca(OH)_2→K_2CO_3+CaCO_3↓+2H_2O$

  14. $Al_2O_3+6KHSO_4→Al_2(SO_4)_3+3K_2SO_4+3H_2O$

  15. $xFe_2O_3+(3x-2y)H_2\xrightarrow{t^o}2Fe_xO_y+(3x-2y)H_2O $

  16. $2NaHSO_4+BaCO_3→Na_2SO_4+BaSO_4↓+CO_2↑+H_2O$

  17. $2Fe+6H_2SO_4 \xrightarrow{t^o} Fe_2(SO_4)_3+3SO_2↑+6H_2O$

  18. $2Ag+H_2SO_4 \xrightarrow{t^o} Ag_2SO_4+SO_2↑+2H_2O$

  19. $Ba(HCO_3)_2+Ca(OH)_2→BaCO_3↓+CaCO_3↓+2H_2O$

  20. $Fe_2O_3+6HNO_3→2Fe(NO_3)_3+H_2O$

  21. $4Fe_xO_y+(3x-2y)O_2\xrightarrow{t^o}2xFe_2O_3 $

  22. $MnO_2+4HCl→MnCl_2+Cl_2↑+2H_2O$

  23. $2NaCl+2H_2O\xrightarrow{đpddcmn}2NaOH+Cl_2↑+H_2 ↑$

  24. $2KMnO_4+16HCl\xrightarrow{t^o} 2KCl+2MnCl_2+5Cl_2↑+8H_2O$

  25. $2KMnO_4+10NaCl+8H_2SO_4→K_2SO_4+5Na_2SO_4+2MnSO_4+5Cl_2+8H_2O$

  26. $Fe_3O_4+8HCl→FeCl_2+2FeCL_3+4H_2O$

  27. $4FeS_2+11O_2\xrightarrow{t^o}2Fe_2O_3+8SO_2 ↑$

  28. $Cu+2H_2SO_4đ\xrightarrow{t^o}CuSO_4+SO_2↑+2H_2O $

  29. $Fe_xO_y+(y-x)CO\xrightarrow{t^o}xFeO+(y-x)CO_2↑ $

  30. $3Fe_xO_y+2yAl\xrightarrow{t^o}3xFe↓+yAl_2O_3 $

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )