Môn Hóa Học Lớp 8 hỗn hợp Y gồm C4H10 ,C4H8, C4H6 và H2 tỉ khối của Y so với không khí là 0,8 nếu đốt cháy 0,5 mol Y thì cần V lít ko khí đktc thu được 1

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 hỗn hợp Y gồm C4H10 ,C4H8, C4H6 và H2 tỉ khối của Y so với không khí là 0,8 nếu đốt cháy 0,5 mol Y thì cần V lít ko khí đktc thu được 18g nước và V1 lít khí CO2 đktc
a viết các phương trình phản ứng xảy ra
b tính V và V1 biết khí oxi chiếm 20% thể tích ko khí còn lại là khí nitơ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Athena 4 ngày 2022-05-08T17:40:35+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T17:41:40+00:00

  Đáp án:

   V1=17,92 lít; V= 145,6 lít

  Giải thích các bước giải:

   a) 

  $\begin{gathered}
    {C_4}{H_{10}} + \dfrac{{13}}{2}{O_2} \to 4C{O_2} + 5{H_2}O \hfill \\
    {C_4}{H_8} + 6{O_2} \to 4C{O_2} + 4{H_2}O \hfill \\
    {C_4}{H_6} + \dfrac{{11}}{2}6{O_2} \to 4C{O_2} + 3{H_2}O \hfill \\
    2{H_2} + {O_2} \to 2{H_2}O \hfill \\ 
  \end{gathered} $

  b) 

  $\begin{gathered}
    {M_Y} = 0,8.29 = 23,2 \hfill \\
     \Rightarrow {m_Y} = 23,2.0,5 = 11,6(g) \hfill \\
    {n_{{H_2}O}} = \dfrac{{18}}{{18}} = 1mol \Rightarrow {n_H} = 2{n_{{H_2}O}} = 2mol \hfill \\
     \Rightarrow {m_C} = {m_Y} – {m_Y} = 11,6 – 2 = 9,6(g) \hfill \\
     \Rightarrow {n_{C{O_2}}} = {n_C} = \dfrac{{9,6}}{{12}} = 0,8mol \hfill \\
     \Rightarrow {V_1}={V_{C{O_2}}} = 0,8.22,4 = 17,92(l) \hfill \\ 
  \end{gathered} $

  Bảo toàn nguyên tố $O$: 

  $\begin{gathered}
    2{n_{{O_2}}} = 2{n_{C{O_2}}} + {n_{{H_2}O}} = 2.0,8 + 1 = 2,6mol \hfill \\
     \Rightarrow {n_{{O_2}}} = 1,3mol \hfill \\
     \Rightarrow V = {V_{kk}} = 5{V_{{O_2}}} = 5.1,3.22,4 = 145,6\left( l \right) \hfill \\ 
  \end{gathered} $

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )