Môn Hóa Học Lớp 8 Na2Co3 + H2SO4-> NaOH + CuCl2-> AgNo3 + MgCl2-> HNO3 + KOH-> AlCl3 + CuSO4-> Fe(OH)2 + MgSO4-> BaSO4 + Ca(OH)2-> Mg(OH)2 -> FeCl2 + K

Question

Môn Hóa Học Lớp 8 Na2Co3 + H2SO4->
NaOH + CuCl2->
AgNo3 + MgCl2->
HNO3 + KOH->
AlCl3 + CuSO4->
Fe(OH)2 + MgSO4->
BaSO4 + Ca(OH)2->
Mg(OH)2 ->
FeCl2 + KOH->
MgCo3 + AlCl3 ->
Fe + CuCl3 ->
MgCo3 ->
KNO3+ BaOH2->
HCL + Cáo3->
Mn giải giúp Mik vs nha???????? chiều mai Mik nộp r ???? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Faith 3 ngày 2022-05-09T03:51:48+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T03:53:23+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Phương trình hóa học:

  `Na_2CO_3 + H_2SO_4 \to Na_2SO_4 + CO_2\uparrow + H_2O`

  `2NaOH + CuCl_2 \to Cu(OH)_2\downarrow + 2NaCl`

  `2AgNO_3 + MgCl_2 \to 2AgCl\downarrow + Mg(NO_3)_2`

  `HNO_3 + KOH \to KNO_3 + H_2O`

  `AlCl_3 + CuSO_4 \to` Không phản ứng.

  `Fe(OH)_2 + MgSO_4 \to Mg(OH)_2\downarrow + FeSO_4`

  `BaSO_4 + Ca(OH)_2 \to` Không phản ứng.

  `Mg(OH)_2 \overset{t^o}\to MgO + H_2O`

  `FeCl_2 + 2KOH \to Fe(OH)_2\downarrow + 2KCl`

  `MgCO_3 + AlCl_3 \to` Không phản ứng.

  `Fe + CuCl_2 \to FeCl_2 + Cu\downarrow`

  `MgCO_3 \overset{t^o}\to MgO + CO_2\uparrow`

  `KNO_3 + Ba(OH)_2 \to` Không phản ứng.

  `2HCl + CaCO_3 \to CaCl_2 + CO_2\uparrow + H_2O`

  \(\boxed{\text{LOVE TEAM}}\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )