Môn Hóa Học Lớp 9 1) Cho 13,6g hỗn hợp X gồm Fe và Fe2O3 tác dụng vừa đủ với 91,25g dung dịch HCl 20% a) Tính % khối lượng từng chất trong X b) Tính nồng

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 1) Cho 13,6g hỗn hợp X gồm Fe và Fe2O3 tác dụng vừa đủ với 91,25g dung dịch HCl 20%
a) Tính % khối lượng từng chất trong X
b) Tính nồng độ % dung dịch sau phản ứng Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Jasmine 4 tháng 2022-08-07T15:42:20+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-07T15:43:34+00:00

  Đáp án:

  a) $ \% {m_{Fe}} =41,18\% $; $ \% {m_{F{e_2}{O_3}}} =  58,82\% $

  b) $C{\% _{FeC{l_2}}} = 12,13\% ;C{\% _{FeC{l_3}}} = 15,53\% $

  Giải thích các bước giải:

  a)

  Gọi $x, y$ là số mol $Fe$ và $F{e_2}{O_3}$

  ⇒ $56x + 160y = 13,6 (1)$

  ${n_{HCl}} = \dfrac{{91,25.20\% }}{{36,5}} = 0,5mol$

  $Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}$

  $F{e_2}{O_3} + 6HCl \to 2FeC{l_3} + 3{H_2}O$

  ⇒ $2x + 6y = 0,5 (2)$

  Từ (1) và (2) ⇒ $\left\{ \begin{gathered} x = 0,1 \hfill \\ y = 0,05 \hfill \\ \end{gathered} \right.$

  $ \Rightarrow \% {m_{Fe}} = \dfrac{{0,1.56}}{{13,6}}.100\%  = 41,18\% $

  $ \Rightarrow \% {m_{F{e_2}{O_3}}} = 100 – 41,18 = 58,82\% $

  b)

  ${n_{{H_2}}} = {n_{Fe}} = 0,1mol$

  Bảo toàn khối lượng: ${m_X} + {m_{ddHCl}} = {m_{ddsau}} + {m_{{H_2}}}$

  $ \Rightarrow {m_{ddsau}} = 13,6 + 91,25 – 0,1.2 = 104,65g$

  ${n_{FeC{l_2}}} = {n_{Fe}} = 0,1mol;{n_{FeC{l_3}}} = 2{n_{F{e_2}{O_3}}} = 0,1mol$

  $\begin{gathered} \Rightarrow C{\% _{FeC{l_2}}} = \dfrac{{0,1.127}}{{104,65}}.100\% = 12,13\% \hfill \\ C{\% _{FeC{l_3}}} = \dfrac{{0,1.162,5}}{{104,65}}.100\% = 15,53\% \hfill \\ \end{gathered} $

  0
  2022-08-07T15:43:49+00:00

   

  Giải thích các bước giải:

  %HCl = $\frac{mct}{mdd}$ x 100-> mct HCl = $\frac{20}{100}$ . 91,25= 18,25 g

  -> n HCl = $\frac{18,25}{36,5}$ = 0,5 mol.

  gọi nfe = x mol ; n fe2o3 = y mol

   Theo đề bài: 56x + 160y = 13,6 

  PTHH : Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2

               x ->    2x                     x

              Fe2O3 + 6HCl -> 2FeCl3 + 3H2O

               y  ->          6y

  => 2x+6y = 0,5 

  Từ phương trình và đề bài -> $\left \{ {{56x +160y = 13,6} \atop {2x+6y=0,5}} \right.$ 

  <=> $\left \{ {{x=0,1} \atop {y=0,05}} \right.$ 

  a, % Fe = $\frac{0,1.56}{13,6}$.100 = 41,18 %

       % Fe2O3 = 100 – 41,18 = 58,82 %

  b, m dd sau phản ứng = 13,6 + 91,25 – 0,1.2 = 104,65 g  ( n h2 = nfe = 0,1 mol)

     Theo PTHH: nfecl2 = nfe = 0,1 mol

  -> %fecl2 = $\frac{0,1 . 127}{104,65}$ .100 = 12,14%

     Theo PTHH: n fecl3 = 2nfe2o3 = 0,05.2=0,1 mol

  -> % fecl3 = $\frac{0,1.162,5}{104,65}$ .100 = 15,53 %

   

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )