Môn Hóa Học Lớp 9 a) Fe->FeCl2->Fe(OH)2->FeSO4->Fe(NO3)2 b)Fe2(SO4)3->Fe(OH)3->Fe2O3->Fe->FeCl3

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 a) Fe->FeCl2->Fe(OH)2->FeSO4->Fe(NO3)2
b)Fe2(SO4)3->Fe(OH)3->Fe2O3->Fe->FeCl3 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Liliana 12 tháng 2022-04-08T04:22:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T04:23:42+00:00

  Đáp án:

  a.Fe->FeCl2->Fe(OH)2->FeSO4->Fe(NO3)2

  Fe+2HCl→FeCl2+H2↑

  FeCl_2+2NaOH→2NaCl+FeO+H_{2}O↓

  FeO+H_{2}O+H_{2}SO_{4}→FeSO_{4}+2H_{2}O

  FeSO4+Ba(NO3)2→Fe(NO3)2+BaSO4↓

  b.Fe2(SO4)3->Fe(OH)3->Fe2O3->Fe->FeCl3

  Fe2(SO4)3+6NaOH→3Na2SO4+2Fe(OH)3↓

  2Fe(OH)3Fe2O3+3H2O

  2Fe+3Cl2→2FeCl3

  $#lam$

   

  0
  2022-04-08T04:24:05+00:00

  a.

  Fe+2HCl→FeCl2+H2↑

  FeCl2+2NaOH→2NaCl+Fe(OH)2↓

  Fe(OH)2+H2SO4→FeSO4+2H2O

  FeSO4+Ba(NO3)2→Fe(NO3)2+BaSO4↓

  b.

  Fe2(SO4)3+6NaOH→3Na2SO4+2Fe(OH)3↓

  2Fe(OH)3$\xrightarrow{t^o} $Fe2O3+3H2O

  Fe2O3+3H2→2Fe↓+3H2O

  2Fe+3Cl2→2FeCl3

  ………………………..chúc bạn học tốt…………………….

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )