Môn Hóa Học Lớp 9 Câu 1. ( 3 đ )Viết công thức cấu tạo của các chất có CTPT sau: a/ CH4, C2H6, CH4O, CH3Cl, C2H5ONa, C2H5Br b/ Mạch thẳng và mạch nhánh

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Câu 1. ( 3 đ )Viết công thức cấu tạo của các chất có CTPT sau:
a/ CH4, C2H6, CH4O, CH3Cl, C2H5ONa, C2H5Br
b/ Mạch thẳng và mạch nhánh của C4H10,
c/ Mạch vòng của C3H6 ; C4H8 ; C5H10
Câu 2. ( 3 đ )Trong các chất sau, chất nào là hợp chất hữu cơ: vô cơ, hidro cacbon, dẫn xuất hidro cacbon : CO, C2H6, C6H5NO2, CaCO3, C2H5Cl, KNO3, C6H12, 2H5ONa, H2CO3, CHCl3; C2H6, C2H5OH, CH3NO2 , C3H8, CH4O, CH3CH2COOH, C6H6, C2H5ONa, C4H10, CH3Cl, C12H22O11 ; KNO3, theo bảng sau:
Hợp chất vô cơ Hợp chất vô cơ
Hidro cacbon Dẫn xuất hidro cacbon

Câu 3.( 2 đ) Một hchc A có hai nguyên tố C và H. Đốt cháy 4,5g chất hữu cơ A thu được 8,1g nước. Cho biết k.l mol của A bằng 30,
a/ Hãy xác định CTPT và viết CTCT của A?
b/ Để đốt cháy hết lượng A trên thì cần ban nhiêu lit khong khí? Biết thể tích oxi chiếm 1/5 thể tích KK
Câu 4. ( 2 đ )Đốt cháy hoàn toàn V lit khí metan ( CH4), sau phản ứng thu được 5,6 lit khi CO2 đktc.
a/ Tính giá trị của V
b/ Tính thể tích oxi cần dùng đktc
Ai giải đc câu nào thì giải cho e với ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melody 2 tháng 2022-03-22T23:58:04+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-22T23:59:25+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-hoa-hoc-lop-9-cau-1-3-d-viet-cong-thuc-cau-tao-cua-cac-chat-co-ctpt-sau-a-ch4-c2h6-ch4o-ch3c

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )