Môn Hóa Học Lớp 9 cho 1,5g hỗ hợp X gồm Mg và MgO tác dụng với axit HCl dư, thu được 336 cm^3 khí H2 (đktc) . thành phần phần trăm của mỗi chất trong hợp

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 cho 1,5g hỗ hợp X gồm Mg và MgO tác dụng với axit HCl dư, thu được 336 cm^3 khí H2 (đktc) . thành phần phần trăm của mỗi chất trong hợp chất X là Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Faith 1 tuần 2022-01-11T01:30:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. minhuyen
  0
  2022-01-11T01:31:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  336cm^3 = 0.336l

  nH2= 0.336/22.4= 0.015 mol

  Mg + 2HCl —-> MgCl2 + H2

   x mol ——–>                   x mol

  MgO + HCl —->   MgCl2 +H2O

  y mol

  Ta có nH2= x = 0.015 

  => mMg = 0.015*24= 0.36g

  % mMg = (0.36/1.5)*100%= 24%

  => %mMgO = 76%

 2. hoaianh
  0
  2022-01-11T01:31:47+00:00

  Đáp án:

  %mMg= 0,36 : 1,5 x 100%= 24%

  %mMgO= 100% – 24% =76%

  Giải thích các bước giải:

  Đổi 336cm^3= 0,336dm^3=0,336 lít

  nH2= 0,336 : 22,4=0,015 mol

  PTHH: Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

            0,015                             0,015

  PTHH: MgO + 2HCl →MgCl2 + H2O

  mMg=0,015 x 24=0,36g

  mMgO=1,5-0,36=1,14g

  %mMg= 0,36 : 1,5 x 100%= 24%

  %mMgO= 100% – 24% =76%

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )