Môn Hóa Học Lớp 9 Cho các chất : Na2CO3, dd NaOH, dd H2SO4, MgCO3, MgCl2, dd NH3, CuS, (NH4)2CO3 , Fe3O4, Al(OH)3, dd NaAlO2, dd (NH4)2SO4. Viết các PTHH

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Cho các chất : Na2CO3, dd NaOH, dd H2SO4, MgCO3, MgCl2, dd NH3, CuS, (NH4)2CO3 , Fe3O4, Al(OH)3, dd NaAlO2, dd (NH4)2SO4. Viết các PTHH xảy ra nếu cho các chất tác dụng lẫn nhau theo đôi một. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Jasmine 26 phút 2022-09-18T01:02:42+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T01:04:12+00:00

  Đáp án:

   `-`

  Giải thích các bước giải:

   `Na_2CO_3+H_2SO_4->Na_2SO_4+CO_2+H_2O`

  `Na_2CO_3+MgCl_2->2NaCl+MgCO_3`

  `2NaOH+H_2SO_4->Na_2SO_4+2H_2O`

  `2NaOH+MgCl_2->Mg(OH)_2+2NaCl`

  `2NaOH+(NH_4)_2CO_3->2NH_3+3H_2O+Na_2CO_3`

  `NaOH+Al(OH)_3->NaAlO_2+2H_2O`

  `2NaOH+(NH_4)_2SO_4->2NH_3+2H_2O+Na_2SO_4`

  `H_2SO_4+MgCO_3->MgSO_4+CO_2+H_2O`

  `H_2SO_4+2NH_3+->(NH_4)_2SO_4`

  `H_2SO_4+CuS->CuSO_4+H_2S`

  `H_2SO_4+(NH_4)_2CO_3->(NH_4)_2SO_4+CO_2+H_2O`

  `4H_2SO_4+Fe_3O_4->Fe_2(SO_4)_3+FeSO_4+4H_2O`

  `3H_2SO_4+2Al(OH)_3->Al_2(SO_4)_3+6H_2O`

  `4H_2SO_4+2NaAlO_2->Al_2(SO_4)_3+Na_2SO_4+4H_2O`

  `MgCl_2+2NH_3+2H_2O->Mg(OH)_2+2NH_4Cl`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )