Môn Hóa Học Lớp 9 Cho luồng khí CO dư đi qua hỗn hợp A gồm CuO Fe2 O3 Al2 O3 ở nhiệt độ cao sau phản ứng thu được chất rắn B cho B vào dung dịch NaOH dư

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Cho luồng khí CO dư đi qua hỗn hợp A gồm CuO Fe2 O3 Al2 O3 ở nhiệt độ cao sau phản ứng thu được chất rắn B cho B vào dung dịch NaOH dư sau phản ứng lọc thu được chất rắn C và dung dịch B từ C và D hãy điều chế ra các kim loại trong a ban đầu Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Julia 1 tuần 2022-05-07T01:24:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T01:25:33+00:00

  CO+CuO→Cu+CO2

  Fe2O3+3CO→2Fe+3CO2

  Al2O3+3CO→2Al+3CO2

  rắn B: Cu,Fe,Al

  rắn B+NaOH

  Al+NaOOH+H2O→NaAlO2+3/2H2

  rắn C: Cu, Fe

  dd B: NaAlO2, NaOH dư

  Cho rắn C tác dụng với HCl loãng dư

  Fe+2HCl→FeCl2+H2

  Cho FeCl2 tác dụng với NaOH dư

  FeCl2+2NaOH→Fe(OH)2+2NaCl

  Lọc kết tủa nung đến khối lượng ko đổi

  4Fe(OH)2+O2→2Fe2O3+4H2O

  Cho rắn Cu tác dụng với O2 dư

  2Cu+O2→2CuO

  Cho dung dịch C tác dụng với dd HCl dư

  NaOH+HCl→NaCl+H2O

  NaAlO2+HCl+H2O→Al(OH)3+NaCl

  Lọc kết tủa nung đến khối lượng ko đổi

  2Al(OH)3→Al2O3+3H2O

   

  0
  2022-05-07T01:26:18+00:00

  $B: Cu, Fe, Al_2O_3$

  $C: Cu, Fe$

  $D: NaOH, NaAlO_2$

  Điều chế kim loại:

  • Cho $C$ vào dd $HCl$ dư, tách lấy kim loại $Cu$ không tan.

  $Fe+2HCl\to FeCl_2+H_2$

  • Điện phân dung dịch sau phản ứng thu được $Fe$ ở cực âm.

  $2HCl\to H_2+Cl_2$

  $FeCl_2\to Fe+Cl_2$

  • Sục dư $CO_2$ vào $C$, tách lấy kết tủa keo đem nung hoàn toàn.

  $CO_2+NaOH\to NaHCO_3$

  $CO_2+NaAlO_2+H_2O\to Al(OH)_3+NaHCO_3$ 

  $2Al(OH)_3\xrightarrow{{t^o}} Al_2O_3+3H_2O$

  • Điện phân nóng chảy $Al_2O_3$ thu được $Al$.

  $2Al_2O_3\xrightarrow{{Na_3AlF_6, \rm đpnc}} 4Al+3O_2$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )