Môn Hóa Học Lớp 9 Có những chất: CuO, BaCl2, Zn, ZnO. Chất nào tác dụng với dd HCl, dd H2SO4 loãng sinh ra : a) chất khí cháy dc trong không khí ? b) dd

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Có những chất: CuO, BaCl2, Zn, ZnO. Chất nào tác dụng với dd HCl, dd H2SO4 loãng sinh ra :
a) chất khí cháy dc trong không khí ?
b) dd có màu xanh lam ?
c) chất kết tủa màu trắng k tan trong nước và axit ?
d) dd không màu và nước ?
Viết PTHH xảy ra?
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Jade 5 tháng 2022-01-13T21:13:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-13T21:14:21+00:00

  a) Zn tác dụng với axit tạo ra H2 cháy được trong không khí.

  Zn +2H+-> Zn2+ + H2

  2H2+O2 -> 2H2O

  b) CuO tác dụng với axit tạo ra muối Cu2+ màu xanh.

  CuO +2 H+ -> Cu2+ + H2O

  c) BaCl2 tác dụng với H2SO4 tạo ra kết tủa BaSO4 màu trắng không tan trong axit.

  BaCl2 + H2SO4 -> BaSO4 +2 HCl

  d) ZnO tác dụng với H+ tạo muối Zn2+ không màu.

  ZnO +2 H+ -> Zn2+ + H2O

  0
  2022-01-13T21:15:02+00:00

  Đáp án:

  a/ Zn (Chất khí cháy được trong không khí là hidro).

  PT: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

  Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

  b/ CuO (dd có màu xanh lam là muối của ion đồng).

  PT: CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

  CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

  c/ BaCl2 (Tạo chất kết tủa màu trắng k tan trong nước và axit BaSO4). 

  PT: BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 (trắng) + 2HCl

  d/ ZnO (Vì tạo dd không màu là muối của ion kẽm và nước).

  PT: 2HCl + ZnO → ZnCl2 + H2O

  H2SO4 + ZnO → ZnSO4 + H2O

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )