Môn Hóa Học Lớp 9 Hòa tan 8,74 gam hỗn hợp NaHCO3, Mg(HCO3)2 và Ca(HCO3)2 vào nước thu được 110ml dung dịch A có D=1,08 gam/ml. Cho dung dịch HCl

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Hòa tan 8,74 gam hỗn hợp NaHCO3, Mg(HCO3)2 và Ca(HCO3)2 vào nước thu được 110ml dung dịch A có
D=1,08 gam/ml. Cho dung dịch HCl vừa đủ vào dung dịch A thấy thoát ra 2,464 lít CO2 (đktc) và dung dịch B. Kết
tủa hoàn toàn dung dịch B bằng dung dịch K2CO3 dư, lọc kết tủa đem nung ở nhiệt độ cao thì còn lại 1,36 gam chất
rắn. Tính CM, C% mỗi muối trong dung dịch A. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Iris 20 phút 2022-09-18T07:41:20+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T07:42:49+00:00

  Gọi nNaHCO3 = a, nMg(HCO3)2 = b, nCa(HCO3)2 =c.

  84a + 146b + 162c = 8.74 g

  Bảo toàn C:

  a + 2b + 2c = 2.464/22.4 = 0.11 mol

  dd B gồm: NaCl, MgCl2, CaCl2 + K2CO3

  MgCl2 + K2CO3 -> 2KCl + MgCO3

  b                                            b

  CaCl2 + K2CO3 -> CaCO3 + 2KCl

  c                                 c

  MgCO3 -> MgO + H2O

  b                   b

  CaCO3 -> CaO + H2O

  c                  c

  => 40b + 56c = 1.36g

   giải hệ đc:

  a = 0.05, b = 0.02 và c = 0.01

  CM NaHCO3= 0.05/0.11 = 0.45 M

  CM Mg(HCO3)2= 0.02/0.11 = 0.19 M

  CM Ca(HCO3)2= 0.01/0.11 = 0.091 M

  m dd A = 110 x 1,08 = 118.8g

  C % NaHCO3 = 0.05 x 84 x 100% / 118.8 = 3.54%

  C % Mg(HCO3)2 = 0.02 x 146 x 100% / 118.8 = 2.46%

  C % Ca(HCO3)2 = 0.01 x 162 x 100% / 118.8 = 1.36%

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )