Môn Hóa Học Lớp 9 Hoà tan hết 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,28M vừa đủ thu được dung dịch X . Cô cạn dung dị

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Hoà tan hết 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,28M vừa đủ thu được dung dịch X . Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là:à tan hết 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,28M vừa đủ thu được dung dịch A.
a, tính khối lượng muối sau pứ
b , cho dd A ới với V lít NaOH 2M . Tính V của NaOH để thu dc kết tủa lớn nhất . Tính khối lượng kết tủa thu được Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 1 năm 2022-01-13T16:34:17+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

 1. giangnguyen
  0
  2022-01-13T16:35:59+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a.

  $n_{HCl}=0,5\ (mol)$
  $n_{H_2SO_4}=0,5.0,28=0,14\ (mol)$

  $\to m_{\text{muối}}=m_{Mg}+m_{Al}+m_{Cl}+m_{SO_4}=7,74+0,5.35,5+0,14.96=38,93\ (gam)$

  b. Quy đổi HCl, \(H_2SO_4\) thành HX
  \(\to n_{HX}=0,5+0,14.2=0,78\ (mol)\)

  $Mg+2HX\to MgX_2+H_2$

  $2Al+6HX\to 2AlX_3+3H_2$

  Đặt số mol Mg, Al là a, b

  $\to 24a+27b=7,74; 2a+3b=0,78$

  $\to a=0,12; b=0,18$
  $\to n_{MgX_2}=0,12\ (mol); n_{AlX_3}=0,18\ (mol)$

  $MgX_2+2NaOH\to Mg(OH)_2+2NaX$

  $AlX_3+3NaOH\to Al(OH)_3+3NaX$

  Kết tủa lớn nhất khi \(Al(OH)_3\) chưa bị hoà tan

  \(\to n_{NaOH}=0,12.2+0,18.3=0,78\ (mol)\)
  $\to V=\dfrac{0,78}2=0,39$ (lít)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )