Môn Hóa Học Lớp 9 Hòa tan hoàn toàn 9,96 gam hỗn hợp x gồm al fe bằng dung dịch chứa 1,175 mol HCl thu được dung dịch y thêm dung dịch chứa 1,2 mol NaOH

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Hòa tan hoàn toàn 9,96 gam hỗn hợp x gồm al fe bằng dung dịch chứa 1,175 mol HCl thu được dung dịch y thêm dung dịch chứa 1,2 mol NaOH vào dung dịch y phản ứng hoàn toàn lọc kết tủa nung nóng trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 13,65 gam chất rắn viết phương trình phản ứng và tính số mol của al và fe trong hhc Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Julia 4 tháng 2022-01-06T18:00:20+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-06T18:02:10+00:00

  Đáp án:

  $\begin{cases}x=0,015\\ y=0,17\end{cases}$

  Giải thích các bước giải:

  Gọi $x,y$ lần lượt là số mol $Al, Fe$ trong $9,96\ gam$ hỗn hợp X

  Giả sử hỗn hợp kim loại hết

  $2Al+6HCl\to 2AlCl_3+3H_2\ (1)\\\,\, x\to\,\,\,\,\,\, 3x\qquad\qquad\qquad\qquad \,(mol)\\ Fe+2HCl\to FeCl_2+H_2\ (2)\\ \,\,y\to\,\,\,\, 2y\qquad\qquad\qquad\qquad \,\,\,\,(mol)$

  Theo $(1), (2):\ n_{HCl}=3x+2y$ (mol)

  Ta có: $m_X=27x+56y=9,96$ (gam) $(\star)$

  Vì $27x+56y>27x+18y=9\left(3x+2y\right)\Leftrightarrow 3x+2y<1,107<1,175$

  $\Rightarrow$ HCl dư

  $HCl+NaOH\to NaCl+H_2O\ (3)$

  $FeCl_2+2NaOH\to Fe(OH)_2+2NaCl\ (4)$

  $AlCl_3+3NaOH\to Al(OH)_3+3NaCl\ (5)$

  $Al(OH)_3+NaOH\to NaAlO_2+H_2O\ (6)$

  $4Fe(OH)_2+O_2\xrightarrow{t^\circ} 2Fe_2O_3+4H_2O\ (7)$

  $2Al(OH)_3\xrightarrow{t^\circ} Al_2O_3+3H_2O \ (8)$

  TH1: Kết tủa $Al(OH)_3$ chưa bị hòa tan $\Leftrightarrow NaOH\ (5)$ hết

  BTNT Fe: \(n_{Fe_2O_3}=\dfrac 12\cdot y\) (mol)

  BTNT Al: \(n_{Al_2O_3}=\dfrac 12\cdot x\) (mol)

  \(\Rightarrow 51x+80y=13,65\) $(\star),(\star)$

  Từ $(\star)$ và $(\star)(\star)$ suy ra $x<0$

  $\Rightarrow$ Loại

  TH2: Kết tủa $Al(OH)_3$ bị hòa tan một phần (hoặc bị hòa tan hết) $\Leftrightarrow NaOH\ (5)$ dư
  $n_{HCl\ du}=1,175-3x-2y$ (mol)

  Theo $(3):\ n_{NaOH\ (3)}=n_{HCl\ (3)}=1,175-3x-2y$ (mol)

  Theo $(4):\ n_{NaOH\ (4)}=2\cdot n_{FeCl_2}=2\cdot n_{Fe}=2y$ (mol)

  Theo $(5):\ n_{NaOH\ (5)}=3\cdot n_{AlCl_3}=3\cdot n_{Al}=3x$ (mol)

  $\Rightarrow n_{NaOH\ du\ sau\ (5)}=1,2-(1,175-3x-2y)-2y-3x=0,025$ (mol)

  TH1: \(x>0,025\)

  BTNT Al: \(n_{Al_2O_3}=\dfrac 12\cdot n_{Al(OH)_3\ (8)}=\dfrac{x-0,025}{2}\) (mol)

  \(\Rightarrow \dfrac{x-0,025}{2}\cdot 102+80y=13,65\Leftrightarrow 51x+80y=18,75\ (\star\star\star)\)

  Từ $(\star)$ và $(\star\star\star)$ suy ra $x=\dfrac{13}{232}$ (mol); $y=\dfrac{6999}{46400}$ (mol)

  TH2: \(x\le 0,025\) khi đó không xảy ra (8)

  Ta có hệ phương trình: \(\begin{cases}27x+56y=9,96\\ 80y=13,65\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=0,015\\ y=0,17\end{cases}\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )