Môn Hóa Học Lớp 9 Hỗn hợp X gồm CuO và Fe2O3. Hòa tan hòa toàn 44g X bằng dd HCl dư. Sau phản ứng thu được chứa 85,25 gam muối. Mặt khác nếu khử hoàn toà

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Hỗn hợp X gồm CuO và Fe2O3. Hòa tan hòa toàn 44g X bằng dd HCl dư. Sau phản ứng thu được chứa 85,25 gam muối. Mặt khác nếu khử hoàn toàn 22g X bằng CO dư. Cho hỗn hợp khí thu được phản ứng lội từ từ qua dd Ba(OH)2 dư thì thu được m gam kết tảu .Tính m. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Rose 3 ngày 2022-09-23T08:59:31+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T09:01:13+00:00

  Cho hỗn hợp X vào HCl dư

  CuO+2HCl→H2O+CuCl2 (1)   

  Fe2O3+6HCl→3H2O+2FeCl3 (2)    

  Gọi nCuO=x(mol)            (x,y>0)

        nFe2O3=y(mol)

  ⇒80x+160y=44 (I)

  Theo pt (1): nCuCl2=nCuO=x(mol)

  Theo pt (2): nFeCl3=2nFe2O3=y(mol)

  ⇒135x+162,5.2y=85,25 (II)

  Từ (I), (II): ⇒x=0,15(mol)

                     y=0,2(mol)

  Khử hỗn hợp bằng CO dư

  CuO + CO → Cu + CO2 (3)   

  Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2 (4)     

  ⇒Hỗn hợp khí sau pứ gồm CO dư và CO2

  nCuO(trong 22g X)=$\frac{0,15.22}{44}$ =0,075(mol)

  nFe2O3(trong 22g X)=$\frac{0,2.22}{44}$ =0,1(mol)

  Theo pt (3), (4): nCO2 = 3.nFe2O3 + nCuO = 0,375(mol)   

  Lội từ từ hỗn hợp khí qua dd Ba(OH)2

  Ba(OH)2+CO2→H2O+BaCO3 ↓ (5)

  Theo pt (5): nBaCO3 = nCO2 = 0,375(mol) 

              ⇒mBaCO3 = 73,875 (g)  

                         Vậy _____

  Chúc bn hok tốt !! (^_^)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )