Môn Hóa Học Lớp 9 Nung 24,5 gam M (gồm 3 nguyên tố hóa học X, Y, Z) thu được chất rắn B và 6,72 (l) đơn chất khí A (đktc) của nguyên tố Z. Cho toàn bộ kh

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Nung 24,5 gam M (gồm 3 nguyên tố hóa học X, Y, Z) thu được chất rắn B và 6,72 (l) đơn chất khí A (đktc) của nguyên tố Z. Cho toàn bộ khí A tác dụng hết với 13,5 gam Al thu được 23,1 gam hỗn hợp chất rắn D. Cho toàn bộ chất rắn B vào dung dịch AgNO3 dư thu được 28,7 gam kết tủa Ag2Y chiếm 0,2 mol. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định cong thức của hợp chất M. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 12 tháng 2022-05-08T20:38:30+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T20:39:36+00:00

  Đáp án:

  $KClO_3$ 

  Giải thích các bước giải:

  BTKL, ta có:

  $m_A+m_{Al}=m_D$

  $⇒m_A=23,1-13,5=9,6\ (gam)$

  $n_A=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\ (mol)$

  $⇒M_A=\dfrac{9,6}{0,3}=32\ (gam/mol)$

  $⇒A$ là khí $O_2$

  $⇒Z$ là oxi

  Mặt khác:

  $M_{AgY}=\dfrac{28,7}{0,2}=143,5\ (gam/mol)$

  $⇒M_Y=143,5-108=35,5\ (gam/mol)$

  $⇒Y$ là Cl

  M có dạng: $X_xCl_yO_z$

  Ta có: $y:z=n_{Cl}:n_O=0,2:0,6=1:3$

  $⇒$ Hợp chất co dạng: $X\left(ClO_3\right)_n$

  $n_M=\dfrac{0,2}n\ (mol)$

  $⇒M_M=\dfrac{24,5}{\dfrac{0,2}n}=122,5n$

  $⇒M_X=39n$

  $⇒\begin{cases}n=1\\ M_X=39\ (K)\end{cases}$

  $⇒M$ là $KClO_3$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )