Môn Hóa Học Lớp 9 sục khí co2 vào dung dịch NaOH hãy viết phương trình phản ứng và nêu ra tỉ lệ số mol tạo thành: a) muối axit, b)muối trung hòa

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 sục khí co2 vào dung dịch NaOH hãy viết phương trình phản ứng và nêu ra tỉ lệ số mol tạo thành: a) muối axit, b)muối trung hòa Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-9-suc-khi-co2-vao-dung-dich-naoh-hay-viet-phuong-trinh-phan-ung-va-neu-ra-ti-le

in progress 0
Gabriella 7 tháng 2022-08-20T18:03:45+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-20T18:04:57+00:00

  a, NaOH+ CO2 -> NaHCO3 

  Tỉ lệ mol nNaOH: nCO2= 1:1

  b, 2NaOH+ CO2 -> Na2CO3+ H2O 

  Tỉ lệ mol nNaOH: nCO2= 2:1 

  c, Khi tỉ lệ mol T= $\frac{n_{NaOH} }{n_{CO_2} }$ có 1 < T < 2 thì tạo 2 muối 

  d, Khi sục CO2 vào Ca(OH)2: 

  – Tỉ lệ mol nCO2: nCa(OH)2= 1:1 tạo muối CaCO3 

  Ca(OH)2+ CO2 -> CaCO3+ H2O 

  – Tỉ lệ mol nCO2: nCa(OH)2= 2:1 tạo muối Ca(HCO3)2 

  Ca(OH)2+ 2CO2 -> Ca(HCO3)2

  0
  2022-08-20T18:05:01+00:00

  Sục $CO_2$ vào dung dịch $NaOH$ có thể xảy ra phương trình hóa học:

  $ C{O_2} + NaOH \to NaHC{O_3} $

  $ C{O_2} + 2NaOH \to N{a_2}C{O_3} + {H_2}O $

  $  T = \dfrac{{{n_{NaOH}}}}{{{n_{C{O_2}}}}} $

  $  T \leqslant 1 \to $ tạo một muối axit.

  $  1 < T < 2 \to $ tạo muối axit và muối trung hòa.

  $  T \geqslant 2 \to $ tạo muối trung hòa.

  d.

  Nếu cho $CO_2$ vào nước vôi trong.

  $ \dfrac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_{Ca{{(OH)}_2}}}}} = \dfrac{1}{1} \to$ tạo muối trung hòa.

  $C{O_2} + Ca{(OH)_2} \to CaC{O_3} + {H_2}O$

  $  \dfrac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_{Ca{{(OH)}_2}}}}} = \dfrac{2}{1} \to $ tạo muối axit.

  $  2C{O_2} + Ca{(OH)_2} \to Ca{(HC{O_3})_2} $

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )