Môn Hóa Học Lớp 9 TRẮC NGHIỆM Câu 1. Dung dịch NaOH phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây? a. FeCl3,MgCl2,CuO,HNO3 b. H2SO4,SO2,CO2,Fe

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Dung dịch NaOH phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?
a. FeCl3,MgCl2,CuO,HNO3 b. H2SO4,SO2,CO2,FeCl2
c. HNO3,HCl, CuSO4, KNO3 d. Al, MgO, H3PO4,BaCl2
Câu 2. Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hoá học tăng dần?
a. K, Mg, Cu, Al, Zn b. Cu, K, Mg, Al, Zn
c. Cu, Zn, Al, Mg, K d. Mg, Cu, K, Al, Zn
Câu 3. Axit H2SO4 loãng phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào sau đây? Viết ptpứ
a. FeCl3, MgO, Cu, Ca(OH)2 b. NaOH,CuO,Ag,Zn
c. Mg(OH)2,CaO, K2SO4,NaCl d. Al,Al2O3,Fe(OH)2,BaCl2
Câu 4. Kim loại nào hay được dùng làm đồ trang sức?
a. Cu, Al b. Au, Ag c. Cu, Fe d. Ag, Al
Câu 5. Phân nào là phân urê?
a. (NH4)2SO4 b. NH4NO3 c. Ca(NO3)2 d. CO(NH2)2
Câu 6. Kim loại nào sau đây không tác dụng với axit H2SO4 loãng?
a. Fe b. Zn c. Cu d. Mg
Câu 7. Những kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch HCl:
a. Cu, Zn, Fe b. Al, Cu, Hg
c. Zn, Fe, Mg d. Cu,Ag, Al.
Câu 8. Oxit nào sau đây là oxit bazơ (oxit kim loại).
a. MgO, FeO, SO2 b. MgO, FeO, Na2O.
c. MgO, P2O5, K2O d. SO2, CO2, P2O5.
Câu 9. Chất nào sau đây làm quì tím chuyển thành màu đỏ?
a. Dung dịch NaOH c. ZnO
B. Dung dịch HNO3 d. KCl
Câu 10. Dãy gồm bazơ không tan là.
a. Fe(OH)2,Mg(OH)2 b. KOH,Cu(OH)2
c. KOH,NaOH d. Ba(OH)2, Fe(OH)2
Câu 11. Các dãy sau, dãy nào toàn là muối tan?
a. NaCl, Fe(NO3)3, ZnSO4 b. CaCO3, AgCl, NaNO3
c. CaCO3, AgCl, BaSO4 d. NaOH, HNO3, AgCl
Câu 12. Dãy gồm các muối không tan là?
a. AgCl, CaCO3, BaSO4 b. AgCl, NaNO3, NaCl
c. BaSO4, NaCl, Zn(NO3)2 d. NaCl, FeCl3, Mg(NO3)2
Câu 13. Thuốc thử nào sau đây phân biệt dung dịch Na2SO4 và dung dịch NaNO3:
a. Dung dịch HCl b. Dung dịch AgNO3
c. Dung dịch ZnSO4 d. Dung dịch BaCl2
Câu 14. Các muối tan là:
a. CaCO3, BaCl2 b. NaCl, KNO3
c. CuCl2, AgCl d. BaSO4,CaCO3 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 2 tháng 2022-09-24T14:44:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-24T14:46:11+00:00

  $1.B$

  $H_{2}SO_4,SO_2, CO_2,FeCl_2$

  $2.C$

  $Cu, Zn, Al, Mg, K$

  $3. C$

  $Mg(OH)_2,CaO, K_2SO_4,NaCl$

  $4. B$

  $Au, Ag(Vàng, bạc)$

  $5. D$

  $CO(NH_2)_2$

  $6. C$

  $Cu$

  $7. C$

  $Zn, Fe, Mg $

  $8. B$

  $MgO, FeO, Na_2O$

  $9. B$

  $Dung$ $dịch$ $HNO_3 $

  $10. A$

  $Fe(OH)_2,Mg(OH)_2 $

  $11. A$

  $ NaCl, Fe(NO_3)_3, ZnSO_4$

  $12. A$

  $AgCl, CaCO_3, BaSO_4 $

  $13. D$

  $Dung$ $dịch$ $BaCl_2$

  $14. B$

  $NaCl, KNO_3$

  Nhớ cho mik ctlhn nhé!!

  0
  2022-09-24T14:46:12+00:00

  `1.B`

  `2.C`

  `3.C`

  `Mg(OH)_2+H_2SO_4→MgSO_4+2H_2O`

  `CaO+H_2SO_4→CaSO_4+H_2O`

  `4.B`

  `5.D`

  `6.C`

  `7.C`

  `8.B`

  `9.B`

  `10.A`

  `11.A`

  `12.A`

  `13.D`

  `14.B`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )