Môn Hóa Học Lớp 9 Trình bày pp hoá học nhận biết 4 chất : K2O, BaO, P2O5, SiO2

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Trình bày pp hoá học nhận biết 4 chất : K2O, BaO, P2O5, SiO2 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Adalyn 7 ngày 2022-05-06T15:13:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. hoaianh
  0
  2022-05-06T15:14:23+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Trích mẫu thử và đánh stt

  Cho nước lần lượt vào các mẫu thử

     +không tan:`SiO_2`

     +tan, tạo dung dịch trong suốt làm quỳ hoá đỏ: `P_2O_5`

                `P_2O_5 + 3H_2O->2H_3PO_4`

     + tan, tạo dung dịch trong suốt làm quỳ hoá xanh: `BaO,K_2O`

                  `BaO + H_2O-> Ba(OH)_2`

                  `K_2O+H_2O->2KOH`

  Cho `H_2SO_4` tác dụng lần lượt với các dung dịch của các chất chưa nhận biết trên. 

     +tạo kết tủa trắng thì chất ban đầu là `BaO`

              `Ba(OH)_2+H_2SO_4->BaSO_4+ 2H_2O`

     +còn lại:`K_2O`

               `2KOH + H_2SO_4-> K_2SO_4+ 2H_2O`

  0
  2022-05-06T15:14:56+00:00

  `#AkaShi`

  -Lấy mẫu thử;đánh số thứ tự vào mỗi lọ

  -Hóa tan lần lượt từng mẫu thử vào nước mẫu nào không tan được trong nước là `SiO_2` còn lại ba mẫu thử kia đều tan tron nước

  PTHH:

  `K_2O  +  H_2O -> 2KOH`

  `P_2O_5  +  3H_2O -> 2H_3PO_4`

  `BaO  +  H_2O -> Ba(OH)_2`

  -Cho quỳ tím lần lượt tác dụng với từng chất đã hòa tan với nước:

  +Nhóm `1` : làm quỳ tím hóa đỏ là `H_3PO_4` ta nhận biết được `P_2O_5`

  +Nhóm `2` : làm quỳ tím hóa xanh là `Ba(OH)_2 ` và `KOH`

  -Sử dụng thuốc thử `H_2SO_4` lần lượt tác dụng với từng dung dịch trong nhóm `2` ; phản ứng nào xuất hiện kết tủa trắng là `Ba(OH)_2` từ đó ta biết được `BaO` và còn lại là `KOH` ta biết được `K_2O`

  PTHH:

  `Ba(OH)_2 +  H_2SO_4 ->  BaSO_4↓ +  2H_2O`

  `2KOH +  H_2SO_4 -> K_2SO_4 +  2H_2O`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )