Môn Hóa Học Lớp 9 trộn 54g dung dịch CuCl2 50%, với một dung dịch có hòa tan 40 gam NaOH. Lọc hỗn hợp sau phản ứng ta thu được kết tủa A và nước lọc B. N

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 trộn 54g dung dịch CuCl2 50%, với một dung dịch có hòa tan 40 gam NaOH. Lọc hỗn hợp sau phản ứng ta thu được kết tủa A và nước lọc B. Nung kết tủa A đến khối lượng không đổi thu được a gam chất rắn.
a.Tính a
b.Tính khối lượng các chất tan có trong nước lọc B.
c.Tính nồng độ phần trăm các chất tan trong nước lọc B. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Vivian 36 phút 2022-09-19T07:21:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-19T07:23:10+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: 

  Bạn tham khảo hình dưới nhé

   

  mon-hoa-hoc-lop-9-tron-54g-dung-dich-cucl2-50-voi-mot-dung-dich-co-hoa-tan-40-gam-naoh-loc-hon-h

  0
  2022-09-19T07:23:11+00:00

  a. $m_{CuCl{2}}$ = $m_{dd}$ *$C%_{ }$/100% = 54*50/100 = 27 g; ⇒$m_{CuCl{2}}$ = 27/135 = 0.2 mol

      $n_{NaOH}$ = 40/40 = 1 mol

      $CuCl_{2}$ + $2NaOH_{ }$ → $2NaCl_{ }$ + $Cu(OH)_{2}$↓

      Ta có tỉ lệ: $\frac{0.2}{1}$ < $\frac{1}{2}$ ⇒ $n_{NaOH}dư$

  ⇒ $n_{Cu(OH)_{2}}$ = $n_{CuCl{2}}$ = 0.2 mol

      $Cu(OH)_{2}$ → $CuO_{ }$ +$H_{2}O$

  ⇒ $n_{CuO}$ = $n_{Cu(OH){2}}$ = 0.2 mol

  ⇒ a = $m_{CuO}$ = 0.2*80 =16 g

  b. Các chất tan có trong nước lọc B gồm: $NaCl_{ }$ và $NaOH_{dư}$

      $n_{NaCl}$ = $n_{CuCl{2}}p.ứ.$ = 0.2 mol; ⇒ $m_{NaCl}$ = 0.2*58.5 =11.7 g

      $n_{NaOH{dư}}$ = $n_{NaOH}$ – $n_{NaOH}p.ứ.$ = 1 – 0.4 = 0.6 mol; ⇒ $m_{NaOH{dư}}$ = 0.6*40 = 24 g

  c. $m_{B}$ = $m_{CuCl{2}}$ + $n_{NaOH}$ – $m_{CuO}$ =54 + 40 – 16 = 78 g

      C% dd $NaCl_{ }$ = 11.7/78*100% = 15%

      C% dd $NaOH_{dư}$ = 24/78*100% = 30.77 %

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )