Môn Hóa Học Lớp 9 Trong phòng thí nghiệm, có 5 lọ chứa hóa chất bị mất nhãn được đánh số từ 1 đến 5, mỗi lọ chứa một trong các dung dịch sau: Ba(NO3)2, N

Question

Môn Hóa Học Lớp 9 Trong phòng thí nghiệm, có 5 lọ chứa hóa chất bị mất nhãn được đánh số từ 1 đến 5, mỗi lọ chứa một trong các dung dịch sau: Ba(NO3)2, Na2CO3, MgCl2, K2SO4, Na3PO4. Hãy xác định dung dịch có trong mỗi lọ, viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra. Biết rằng khi tiến hành thí nghiệm với dung dịch ở 5 lọ, thu được kết quả như sau:
– Lọ số 1 tạo kết tủa trắng với lọ số 3 và lọ số 4.
– Lọ số 2 tạo kết tủa trắng với lọ số 4.
– Lọ số 3 tạo kết tủa trắng với lọ số 1 và lọ số 5.
– Lọ số 4 tạo kết tủa trắng với lọ số 1,2 và lọ số 5.
– Các kết tủa sinh ra do lọ số 1 lần lượt tác dụng với lọ số 3 và lọ số 4 đều dễ bị phân hủy tạo oxit kim loại
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Valerie 1 năm 2022-03-22T05:02:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-22T05:04:04+00:00

  Đáp án:

  Lọ số 2 tạo kết tủa trắng với lọ số 4 màK2SO4chỉ tạo kết tủa vớiBa(NO3)2nên lọ số 2 đựngK2SO4còn lọ số 4 đựngBa(NO3)2- Lọ số 4 tạo kết tủa trắng với lọ số 1,2 và lọ số 5 nên lọ số 1 và số 5 có thể làNa2CO3vàNa3PO4Mà các kết tủa sinh ra do lọ số 1 lần lượt tác dụng với lọ số 3 và lọ số 4 đều dễ bị phân hủy tạo oxit kim loại nên lọ số 1 làNa2CO3và lọ số 3 làMgCl2Lọ số 5 làNa3PO4Na2CO3+MgCl2→2NaCl+MgCO3Na2CO3+Ba(NO3)2→2NaNO3+BaCO3MgCO3→MgO+CO2BaCO3→BaO+CO23MgCl2+2Na3PO4→Mg3(PO4)2+6NaClBa(NO3)2+K2SO4→BaSO4+2KNO32Ba(NO3)3+3Na3PO4→2Ba3(PO4)3+6NaNO3

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2022-03-22T05:04:53+00:00

  Em tham khảo nha:

  Ta có :

  – Lọ số 2 tạo kết tủa trắng với lọ số 4 mà $K_2SO_4$ chỉ tạo kết tủa với $Ba(NO_3)_2$ nên lọ số 2 đựng $K_2SO_4$ còn lọ số 4 đựng $Ba(NO_3)_2$

  – Lọ số 4 tạo kết tủa trắng với lọ số 1,2 và lọ số 5 nên lọ số 1 và số 5 có thể là $Na_2CO_3$ và $Na_3PO_4$

  Mà các kết tủa sinh ra do lọ số 1 lần lượt tác dụng với lọ số 3 và lọ số 4 đều dễ bị phân hủy tạo oxit kim loại nên lọ số 1 là $Na_2CO_3$ và lọ số 3 là $MgCl_2$

  Lọ số 5 là $Na_3PO_4$

  \(\begin{array}{l}
  N{a_2}C{O_3} + MgC{l_2} \to 2NaCl + MgC{O_3}\\
  N{a_2}C{O_3} + Ba{(N{O_3})_2} \to 2NaN{O_3} + BaC{O_3}\\
  MgC{O_3} \to MgO + C{O_2}\\
  BaC{O_3} \to BaO + C{O_2}\\
  3MgC{l_2} + 2N{a_3}P{O_4} \to M{g_3}{(P{O_4})_2} + 6NaCl\\
  Ba{(N{O_3})_2} + {K_2}S{O_4} \to BaS{O_4} + 2KN{O_3}\\
  2Ba{(N{O_3})_3} + 3N{a_3}P{O_4} \to 2B{a_3}{(P{O_4})_3} + 6NaN{O_3}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )