Môn Lịch Sử Lớp 12 Câu 1: Trình bày sự ra đời và vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam Câu 2: Những thắng lợi to lớn dưới sự lãnh đạo của Đảng và bài học kin

Question

Môn Lịch Sử Lớp 12 Câu 1: Trình bày sự ra đời và vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam
Câu 2: Những thắng lợi to lớn dưới sự lãnh đạo của Đảng và bài học kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng CSVN Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ariana 1 năm 2022-05-07T17:10:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T17:12:10+00:00

  Câu 1 :

  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Từ khi thành lập cho đến nay, Đảng luôn thể hiện rõ là một đảng cách mạng chân chính, hội tụ sức mạnh của dân tộc, của giai cấp, là đội tiên phong của giai cấp công nhân và của dân tộc Việt Nam. Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam suốt 90 năm qua đã minh chứng cho tầm vóc bản lĩnh, trí tuệ của Đảng trên con đường lãnh đạo xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

  Câu 2 :

  Thắng lợi cách mạng tháng Tám năm 1945: Sau khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã sát cánh cùng dân tộc, lãnh đạo thắng lợi cao trào cách mạng 1930-1931 và Xô Viết Nghệ tĩnh, Cao trào dân chủ 1936-1939 và cao trào giải phóng dân tộc 1939-1945, đỉnh cao là cách mạng tháng 8/1945. Cách mạng tháng 8/1945 là thắng lợi của truyền thống quật cường, bất khuất, lòng yêu nước nồng nàn của dân tộc Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, quyết chiến đấu vì độc lập tự do, không cam chịu nô lệ. Thắng lợi cách mạng tháng 8/1945 đã đập tan ách thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật, lật đổ chế độ quân chủ hàng nghìn năm, lập nên Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhà nước dân chủ công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Từ đây dân tộc ta bước sang kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội, mở ra thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh quang vinh.

 1. Câu 1: Trình bày sự ra đời và vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. … ĐCS Việt Nam – chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam ra đời mang bản chất giai cấp công nhân, là lãnh tụ chính trị, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam.

  Câu 2: Những thắng lợi to lớn dưới sự lãnh đạo của Đảng và bài học kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng CSVN

  Trước hết, thắng lợi cách mạng tháng Tám năm 1945

  Hai là, chiến thắng Điện Biên Phủ 1954

  Ba là, đại thắng mùa xuân 1975

  Bốn là, thắng lợi của công cuộc lối đổi mới đất nước

  Năm là, thắng lợi trên lĩnh vực đối ngoại

  Một là, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội – ngọn cờ vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao lại cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc. Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược có quan hệ chặt chẽ với nhau.

     Hai là, sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Quan liêu, tham nhũng, xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ xã hội chủ nghĩa và của Đảng.

   Ba là, không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết: Đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế. Đó là truyền thống quý báu và là nguồn sức mạnh to lớn của cách mạng nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – Thành công, thành công, đại thành công.

  Bốn là, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng cần kiên định ý chí độc lập, tự chủ, nêu cao tinh thần hợp tác quốc tế, phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ ngoại lực, kết hợp yếu tố truyền thống với yếu tố hiện đại.

   Năm là, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đảng phải nắm vững, vận dụng sáng tạo, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng làm giàu trí tuệ, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức để đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn cách mạng đặt ra. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan. Phải phòng và chống những nguy cơ lớn: sai lầm về đường lối, bệnh quan liêu và sự thoái hoá, biến chất của cán bộ, đảng viên./.​

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )