Môn Lịch Sử Lớp 7 Câu 1:Giai cấp cơ bản của xã hội phong kiến Phương Đông: A. Lãnh chúa và nông nô. B. Địa chủ và nông dân lĩnh canh. C. Địa chủ và nô t

Question

Môn Lịch Sử Lớp 7 Câu 1:Giai cấp cơ bản của xã hội phong kiến Phương Đông:
A. Lãnh chúa và nông nô. B. Địa chủ và nông dân lĩnh canh.
C. Địa chủ và nô tì. D. Lãnh chúa và nô tì.
Câu 2: Đền Ăng –Co là công trình kiến trúc tiêu biểu của:
A. Lào. B. Cam-pu-Chia. C. Thái Lan. D. Mi-an-ma.
Câu 3: Ai là người tìm ra châu Mĩ?
A. Đi-a-xơ B. Va-xcô đơ Ga-ma
C. Cô-lôm-bô D. Ma-gien-lan
Câu 4: Công lao to lớn nhất của Ngô Quyền là gì?
A. Khôi phục lại độc lập dân tộc sau hơn 1000 năm Bắc thuộc
B. Khôi phục lại nền kinh tế, phát triển văn hóa
C. Sáng tạo ra chữ Nôm
D. Dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước
Câu 5: Phong trào Cải cách tôn giáo chống lại tôn giáo nào?
A. Đạo Phật
B. Đạo Ki-tô
C. Đạo Hin-đu
D. Đạo Nho
Câu 6: Việc làm nào của Ngô Quyền khẳng định nền độc lập dân tộc?
A. Đặt kinh đô ở Cổ Loa
B. Lên ngôi vua
C. Đặt lại lễ nghi trong triều đình và màu sắc trang phục của quan lại các cấp
D. Cử các tướng có công coi giữ các châu quan trọng
Câu 7: Đặc điểm chính của nền kinh tế lãnh địa là.
A. Hàng hóa. B.Tự cung tự cấp.
C.Trao đổi buôn bán. D.Tiểu thủ công nghiệp.
Câu 8: Các quốc gia Đông Nam Á ngày nay gồm bao nhiêu nước?
A. 9 nước B. 11 nước. C.12 nước . D.10 nước.
Câu 9: Quốc gia thứ 11 của khu vực Đông Nam Á là quốc gia nào?
A. Việt Nam
B. Đông – Ti- Mo
C. Thái Lan
D. Mi-an- ma
Câu 10: Ngô Quyền lên ngôi vua vào năm nào?
A. Năm 905. B. Năm 938. C. Năm 939. D. Năm 968.
Câu 11. Ai là người có công dẹp loạn 12 sứ quân:
A. Đinh Bộ Lĩnh B.Lý Công Uẩn C. Lê Hoàn. D.Ngô Xương Văn
20 đ nên trả lời đúng và chỉ cần ghi đáp án thôi Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ivy 2 tuần 2022-07-05T07:46:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-05T07:47:38+00:00

  Câu 1:Giai cấp cơ bản của xã hội phong kiến Phương Đông:

  A. Lãnh chúa và nông nô.

  B. Địa chủ và nông dân lĩnh canh.

  C. Địa chủ và nô tì.

  D. Lãnh chúa và nô tì.

  Câu 2: Đền Ăng –Co là công trình kiến trúc tiêu biểu của:

  A. Lào.

  B. Cam-pu-Chia.

  C. Thái Lan.

  D. Mi-an-ma.

  Câu 3: Ai là người tìm ra châu Mĩ?

  A. Đi-a-xơ

  B. Va-xcô đơ Ga-ma

  C. Cô-lôm-bô

  D. Ma-gien-lan

  Câu 4: Công lao to lớn nhất của Ngô Quyền là gì?

  A. Khôi phục lại độc lập dân tộc sau hơn 1000 năm Bắc thuộc

  B. Khôi phục lại nền kinh tế, phát triển văn hóa

  C. Sáng tạo ra chữ Nôm

  D. Dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước

  Câu 5: Phong trào Cải cách tôn giáo chống lại tôn giáo nào?

  A. Đạo Phật

  B. Đạo Ki-tô

  C. Đạo Hin-đu

  D. Đạo Nho

  Câu 6: Việc làm nào của Ngô Quyền khẳng định nền độc lập dân tộc?

  A. Đặt kinh đô ở Cổ Loa

  B. Lên ngôi vua

  C. Đặt lại lễ nghi trong triều đình và màu sắc trang phục của quan lại các cấp

  D. Cử các tướng có công coi giữ các châu quan trọng

  Câu 7: Đặc điểm chính của nền kinh tế lãnh địa là.

  A. Hàng hóa.

  B.Tự cung tự cấp.

  C.Trao đổi buôn bán.

  D.Tiểu thủ công nghiệp.

  Câu 8: Các quốc gia Đông Nam Á ngày nay gồm bao nhiêu nước?

  A. 9 nước

  B. 11 nước.

  C.12 nước .

  D.10 nước.

  Câu 9: Quốc gia thứ 11 của khu vực Đông Nam Á là quốc gia nào?

  A. Việt Nam

  B. Đông – Ti- Mo

  C. Thái Lan

  D. Mi-an- ma

  Câu 10: Ngô Quyền lên ngôi vua vào năm nào?

  A. Năm 905.

  B. Năm 938.

  C. Năm 939.

  D. Năm 968.

  Câu 11. Ai là người có công dẹp loạn 12 sứ quân:

  A. Đinh Bộ Lĩnh

  B.Lý Công Uẩn

  C. Lê Hoàn.

  D.Ngô Xương Văn

  Chúc bạn học tốt

  @huy84126

  0
  2022-07-05T07:47:58+00:00

  Câu 1: Giai cấp cơ bản của xã hội phong kiến Phương Đông:

  A. Lãnh chúa và nông nô.

  B. Địa chủ và nông dân lĩnh canh.

  C. Địa chủ và nô tì.

  D. Lãnh chúa và nô tì.

  Câu 2 : Đền Ăng –Co là công trình kiến trúc tiêu biểu của:

  A. Lào.

  B. Cam-pu-Chia.

  C. Thái Lan.

  D. Mi-an-ma.

  Câu 3: Ai là người tìm ra châu Mĩ ?

  A. Đi-a-xơ

  B. Va-xcô đơ Ga-ma

  C. Cô-lôm-bô

  D. Ma-gien-lan

  Câu 4: Công lao to lớn nhất của Ngô Quyền là gì?

  A. Khôi phục lại độc lập dân tộc sau hơn 1000 năm Bắc thuộc

  B. Khôi phục lại nền kinh tế, phát triển văn hóa

  C. Sáng tạo ra chữ Nôm

  D. Dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước

  Câu 5: Phong trào Cải cách tôn giáo chống lại tôn giáo nào?

  A. Đạo Phật

  B. Đạo Ki-tô

  C. Đạo Hin-đu

  D. Đạo Nho

  Câu 6: Việc làm nào của Ngô Quyền khẳng định nền độc lập dân tộc?

  A. Đặt kinh đô ở Cổ Loa

  B. Lên ngôi vua

  C. Đặt lại lễ nghi trong triều đình và màu sắc trang phục của quan lại các cấp

  D. Cử các tướng có công coi giữ các châu quan trọng

  Câu 7: Đặc điểm chính của nền kinh tế lãnh địa là.

  A. Hàng hóa.

  B.Tự cung tự cấp.

  C.Trao đổi buôn bán.

  D.Tiểu thủ công nghiệp.

  Câu 8: Các quốc gia Đông Nam Á ngày nay gồm bao nhiêu nước?

  A. 9 nước

  B. 11 nước.

  C.12 nước .

  D.10 nước.

  Câu 9: Quốc gia thứ 11 của khu vực Đông Nam Á là quốc gia nào?

  A. Việt Nam

  B. Đông – Ti- Mo

  C. Thái Lan

  D. Mi-an- ma

  Câu 10: Ngô Quyền lên ngôi vua vào năm nào?

  A. Năm 905.

  B. Năm 938.

  C. Năm 939.

  D. Năm 968.

  Câu 11. Ai là người có công dẹp loạn 12 sứ quân:

  A. Đinh Bộ Lĩnh

  B.Lý Công Uẩn

  C. Lê Hoàn.

  D.Ngô Xương Văn

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )