Môn Lịch Sử Lớp 8 21. Xã hội Pháp trước cách mạng có những đẳng cấp sau: A. tăng lữ, quý tộc, đẳng cấp thứ ba. B. tăng lữ, quý tộc, nông dân. C. tăng lữ,

Question

Môn Lịch Sử Lớp 8 21. Xã hội Pháp trước cách mạng có những đẳng cấp sau:
A. tăng lữ, quý tộc, đẳng cấp thứ ba.
B. tăng lữ, quý tộc, nông dân.
C. tăng lữ, quý tộc, tư sản
D. nông dân, tư sản, các tầng lớp khác
22. Mĩ trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính quốc tế trong khoảng thời gian nào?
A. Thập niên 20 của thế kỉ XX.
B. Thập niên 19 của thế kỉ XX
C. Thập niên 18 của thế kỉ XX.
D. Thập niên 21 của thế kỉ XX.
23. Giai cấp tư sản đã làm gì để đưa nước Mĩ trở thành trung tâm công nghiệp, tài chính của thế giới?
A. Cải tiến kĩ thuật, dây chuyền sản xuất và tăng cường bóc lột.
B. Giàu lên nhờ buôn bán vũ khí.
C. Áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất.
D. Tài trợ nhiều vốn vào nhiều lĩnh vực kinh tế.
24. Mặc dù nước Mĩ đạt được nhiều thành tựu về kinh tế, nhưng giai cấp, tầng lớp bị bóc lột nhiều nhất?
A. Nhân dân lao động
B. Thương nhân
C. Tư sản
D. Nô lệ
25. Nguyên nhân chủ yếu làm bùng nổ các cuộc cách mạng tư sản
A. mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với giai cấp tư sản vả các tầng lớp nhân dân lao động.
B. mâu thuẫn giữa nông dân với phong kiến.
C. mâu thuẫn giữa nông dân với tư sản.
D. mâu thuẫn giữa tư sản và vô sản.
26. Những chính sách của công xã Pari phục vụ quyền lợi cho ai?
A. Tầng lớp nhân dân lao động
B. Quý tộc
C. Nông dân
D. Công nhân
27. Sự khủng hoảng về chính trị của các nước tư bản chủ nghĩa trong những năm 1918-1923 biểu hiện như thế nào?
A. Cao trào cách mạng bùng lên mạnh mẽ ở châu Âu cũng như nhiều nước thuộc địa và phụ thuộc.
B. Mâu thuẫn giữa các nước tư bản chủ nghĩa ngày càng gay gắt.
C. Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân chống chủ nghĩa tư bản ngày càng quyết liệt.
D. Những người đứng đầu của các nước tư bản mâu thuẫn và đấu tranh với nhau.
28. Vì sao gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là chủ nghĩa đế quốc thực dân ?
A. Xâm lược thuộc địa là chính sách hàng đầu của Anh.
B. Thực dân Anh tiến hành bóc lột các nước.
C. Thuộc địa nằm dải rải rác ở khắp các châu lục.
D. Cả A,B,C.
29. Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ cũng là cuộc cạch mạng tư sản vì ?
A. Cho ra đời một quốc gia mới Hợp chúng quốc Mĩ.
B. Mĩ là nước cộng hòa liên bang theo chế độ tổng thống.
C. Giải phóng nhân dân Bắc Mĩ khỏi ách thống trị của thực dân Anh , mở đường cho kinh tế tư bản ở Mĩ phát triển. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Athena 12 phút 2022-07-05T01:23:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-05T01:25:09+00:00

  21. Xã hội Pháp trước cách mạng có những đẳng cấp sau:
  A. tăng lữ, quý tộc, đẳng cấp thứ ba.
  B. tăng lữ, quý tộc, nông dân.
  C. tăng lữ, quý tộc, tư sản
  D. nông dân, tư sản, các tầng lớp khác
  22. Mĩ trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính quốc tế trong khoảng thời gian nào?
  A. Thập niên 20 của thế kỉ XX.
  B. Thập niên 19 của thế kỉ XX
  C. Thập niên 18 của thế kỉ XX.
  D. Thập niên 21 của thế kỉ XX.
  23. Giai cấp tư sản đã làm gì để đưa nước Mĩ trở thành trung tâm công nghiệp, tài chính của thế giới?
  A. Cải tiến kĩ thuật, dây chuyền sản xuất và tăng cường bóc lột.
  B. Giàu lên nhờ buôn bán vũ khí.
  C. Áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất.
  D. Tài trợ nhiều vốn vào nhiều lĩnh vực kinh tế.
  24. Mặc dù nước Mĩ đạt được nhiều thành tựu về kinh tế, nhưng giai cấp, tầng lớp bị bóc lột nhiều nhất?
  A. Nhân dân lao động
  B. Thương nhân
  C. Tư sản
  D. Nô lệ
  25. Nguyên nhân chủ yếu làm bùng nổ các cuộc cách mạng tư sản
  A. mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với giai cấp tư sản vả các tầng lớp nhân dân lao động.
  B. mâu thuẫn giữa nông dân với phong kiến.
  C. mâu thuẫn giữa nông dân với tư sản.
  D. mâu thuẫn giữa tư sản và vô sản.
  26. Những chính sách của công xã Pari phục vụ quyền lợi cho ai?
  A. Tầng lớp nhân dân lao động
  B. Quý tộc
  C. Nông dân
  D. Công nhân
  27. Sự khủng hoảng về chính trị của các nước tư bản chủ nghĩa trong những năm 1918-1923 biểu hiện như thế nào?
  A. Cao trào cách mạng bùng lên mạnh mẽ ở châu Âu cũng như nhiều nước thuộc địa và phụ thuộc.
  B. Mâu thuẫn giữa các nước tư bản chủ nghĩa ngày càng gay gắt.
  C. Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân chống chủ nghĩa tư bản ngày càng quyết liệt.
  D. Những người đứng đầu của các nước tư bản mâu thuẫn và đấu tranh với nhau.
  28. Vì sao gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là chủ nghĩa đế quốc thực dân ?
  A. Xâm lược thuộc địa là chính sách hàng đầu của Anh.
  B. Thực dân Anh tiến hành bóc lột các nước.
  C. Thuộc địa nằm dải rải rác ở khắp các châu lục.
  D. Cả A,B,C.
  29. Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ cũng là cuộc cạch mạng tư sản vì ?
  A. Cho ra đời một quốc gia mới Hợp chúng quốc Mĩ.
  B. Mĩ là nước cộng hòa liên bang theo chế độ tổng thống.
  C. Giải  phóng nhân dân Bắc Mĩ khỏi ách thống trị  của thực dân Anh , mở đường cho kinh tế tư bản ở Mĩ phát triển.

  0
  2022-07-05T01:25:30+00:00

  21 . Xã hội Pháp trước cách mạng có những đẳng cấp sau: A. tăng lữ, quý tộc, đẳng cấp thứ ba.

  22.Mĩ trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính quốc tế trong khoảng thời gian A. Thập niên 20 của thế kỉ XX.

  23.Giai cấp tư sản đã làm gì để đưa nước Mĩ trở thành trung tâm công nghiệp, tài chính của thế giới 

  Áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất.

  24. Mặc dù nước Mĩ đạt được nhiều thành tựu về kinh tế, nhưng giai cấp, tầng lớp bị bóc lột nhiều nhấtA. Nhân dân lao động

  25.Nguyên nhân chủ yếu làm bùng nổ các cuộc cách mạng tư sản.D. mâu thuẫn giữa tư sản và vô sản.

  26.Những chính sách của công xã Pari phục vụ quyền lợi cho A. Tầng lớp nhân dân lao động

  27.Sự khủng hoảng về chính trị của các nước tư bản chủ nghĩa trong những năm 1918-1923 biểu hiện như thế nào.A. Cao trào cách mạng bùng lên mạnh mẽ ở châu Âu cũng như nhiều nước thuộc địa và phụ thuộc.

  28.Vì sao gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là chủ nghĩa đế quốc thực dân ?D. Cả A,B,C.

  29.Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ cũng là cuộc cạch mạng tư sản vì ?C. Giải phóng nhân dân Bắc Mĩ khỏi ách thống trị của thực dân Anh , mở đường cho kinh tế tư bản ở Mĩ phát triển.

  Xin hay nhất#lovehistory#

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )