Môn Sinh Học Lớp 12 Gen A dài 4080 Ao, trong đó số nuclêôtit loại Ađênin chiếm 30% tổng số nuclêôtit của gen. Gen A đột biến thành gen a làm thay đổi tỷ lệ

Question

Môn Sinh Học Lớp 12 Gen A dài 4080 Ao, trong đó số nuclêôtit loại Ađênin chiếm 30% tổng số nuclêôtit của gen. Gen A đột biến thành gen a làm thay đổi tỷ lệ A/G = 1,498 nhưng không làm thay đổi chiều dài của gen. Tính số liên kết hyđrô của gen a. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Valentina 3 tháng 2022-03-22T18:31:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-22T18:33:08+00:00

  Đáp án:

   2881

  Giải thích các bước giải:

  – Đột biến không thay chiều dài gen => Dạng thay thế cặp nuclêôtit  này bằng cặp nuclêôtit khác

                             NA = 4080×2/3.4 = 2400.

  A = T = 30% x 2400 = 720; G = X = (2400 – 720×2)/2= 480. => A/G = 3/2 = 1,5.

  – Gen đột biến có A/G =1,4948, tỷ lệ A/G giảm => A giảm, G tăng => Thay A-T bằng G-X.

  – Gọi số cặp thay là x, => ta có => x =1 

  => Gen a có: A = T = 720-1=719; G=X = 480+1 = 481.

  => Số liên kết hydrô = 2A+3G = 719×2 + 481×3 = 1438 + 1443 = 2881.  

  0
  2022-03-22T18:33:39+00:00

  Đáp án:

  Tổng số Nu của gen:

  N=40803,4×2=2400 (Nu) 
  Số Nu mỗi loại của gen:
  A=T=30%N=720 (Nu) 
  G=X=24002–720=480 (Nu)
  ⇒ A/G = 1,5
  ĐB không làm thay đổi CD gen nhưng làm thay đổi tỉ lệ A/G = 1,498
  ĐB thay thế x cặp A – T bằng x cặp G – X
  =(720−x)/(480+x)=1,489→x=2
  Số LKH của gen A: HA = 2 × A + 3 × G = 2 × 720 + 3 × 480 = 2880 LK
  Số LKH của gen a: Ha = HA – 2x + 3x = 2880 – 2 × 2 + 3 × 2 = 2882 LK

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )