Môn Sinh Học Lớp 12 Phép lai P AaBD/bd ×AaBd/bd thu được f1.cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng các alen trội là trội hoàn toàn và xảy ra hoán vị gen vớ

Question

Môn Sinh Học Lớp 12 Phép lai P AaBD/bd ×AaBd/bd thu được f1.cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng các alen trội là trội hoàn toàn và xảy ra hoán vị gen với tần số 40%
Theo lí thuyết ở f1 số cá thể dị hợp 3 cặp gen chiếm tỉ lệ là Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Julia 3 tuần 2022-07-29T15:35:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-29T15:36:21+00:00

  $Aa$$\frac{BD}{bd}$  ×  $Aa$$\frac{Bd}{bd}$

  *Xét P:  Aa  ×   Aa

  →tỉ lệ dị hợp là Aa=$\frac{1}{2}$  hay 50%

  *Xét P: $\frac{BD}{bd}$  ×  $\frac{Bd}{bd}$

     G:  BD = bd = 30%       ×   Bd = bd = 50%

           Bd = bD = 20%

  kiểu gen dị hợp 2 cặp gen là:

  $\frac{BD}{bd}$ + $\frac{Bd}{bD}$

  = 30%*50% + 20%*50% = 25%

  xét chung 3 cặp gen có tỉ lệ dị hợp 3 cặp là:  

  50%*25%= 12,5%

  0
  2022-07-29T15:37:11+00:00

  `P: Aa(BD)/(bd)` x `Aa(Bd)/(bd)`

  Xét cặp `Aa` x `Aa`

   `=> F_1: (1)/(4)A“A : (2)/(4)Aa: (1)/(4)aa`

   

  Xét cặp `(BD)/(bd)` x `(Bd)/(bd)` có `f=40%`

  `(BD)/(bd)` cho giao tử

        `BD= bd= (1-f)/(2)=0,3`

        `Bd = bD = (f)/(2) = 0,2`

   `(Bd)/(bd)` cho giao tử

        `Bd=bd = 0,5`

  $*$ `F1` dị `3` cặp sẽ là:

   `= Aa(BD)/(bd) + Aa(bD)/(Bd)`

   `= 0,5.0,3.0,5 + 0,5.0,2.0,5= 12,5%`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )