Môn Sinh Học Lớp 9 Câu 2. Quá trình tổng hợp ARN trong nhân cần thiết cho: ​A. Hoạt động phân bào nguyên nhiễm. B. Hoạt động nhân đôi của ADN. ​C. Hoạt độ

Question

Môn Sinh Học Lớp 9 Câu 2. Quá trình tổng hợp ARN trong nhân cần thiết cho:
​A. Hoạt động phân bào nguyên nhiễm. B. Hoạt động nhân đôi của ADN.
​C. Hoạt động phân bào giảm nhiễm. D. Hoạt động dịch mã trong tế bào chất.
Câu 3. ARN được tổng hợp dựa trên khuôn mẫu là mạch nào của gen?
​A. Khi thì từ mạch 1, khi thì từ mạch 2. B. Từ cả hai mạch.
​C. Từ mạch mang mã gốc. D. Từ mạch bổ sung.
Câu 4. Sau khi tổng hợp xong ARN thì mạch mạch gốc của gen có hiên tượng nào sau đây?
​A. Bị enzim xúc tác phân giải. B. Xoắn lại với mạch bổ sung với nó trên ADN.
​C. Liên kết với phân tử ARN. D. Rời nhân để di chuyển ra tế bào chất.
Câu 5. Nếu chuỗi xoắn kép của ADN có 100 cặp Nu và chưa 25 Adenin thì số Guanin trong chuỗi xoắn kép đó là bao nhiêu?
​A. 25. B. 50. C. 75. D. 150.
Câu 6. Phân tử ADN có tỉ lệ % của nuclêôtit loại A là 20%, trường hợp nào sau đây đúng?
​A. %A + %G = 60%. B. %A + %T = 50%.
​C. %X = %G = 80%. D. %G = %X = 30%.
Câu 7. Một gen cấu trúc thực hiện quá trình phiên mã 5 lần sẽ tạo ra số phân tử ARN thông tin là:
​A. 5. B. 10. C. 15. D. 20.
Câu 8. Trên một mạch của phân tử ADN có tỉ lệ các loại Nu là (A+G)/ (T+X) = ½. Tỉ lệ này ở mạch bổ sung của phân tử ADN nói trên là:
​A. 0,2. B. 2,0. C. 5,0. D. 0,5.
Câu 9. Một phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có số Nu loại Adenin chiếm 30% tổng số nuclêôtit. Tỉ lệ phần trăm số Nu loại Guanin trong phân tử này là:
​A. 40%. B. 30%. C. 20%. D. 10%.
Câu 10. Một gen có 900 cặp nuclêôtit và có tỉ lệ các loại nuclêôtit bằng nhau. Số liên kết hidro của gen là:
​A. 2250. B. 1798. C. 1125. D. 3060. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Parker 2 tháng 2022-10-04T01:54:02+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-10-04T01:55:03+00:00

  Câu 2: Quá trình tổng hợp ARN trong nhân cần thiết cho?

  ⇒ D. Hoạt động dịch mã trong tế bào chất

  Câu 3: ARN được tổng hợp dựa trên khuôn mẫu là mạch nào của gen?

  ⇒ C. Từ mạch mang mã gốc

  Câu 4: Sau khi tổng hợp xong ARN thì mạch gốc của gen có hiên tượng nào sau đây?

  ⇒ B. Xoắn lại với mạch bổ sung với nó trên ADN

  Câu 5: Nếu chuỗi xoắn kép của ADN có 100 cặp Nu và chứa 25 Ađênin thì số Guanin trong chuỗi xoắn kép đó là bao nhiêu?

  – Tổng số Nu của phân tử ADN là:

  `100 × 2 = 200` Nu

  – Số Nu loại G trên phân tử ADN là:

  `(200 – 25.2) : 2 = 75` Nu

  ⇒ C. 75

  Câu 6: Phân tử ADN có tỉ lệ % của nuclêôtit loại A là 20%, trường hợp nào sau đây đúng?

  – Số Nu loại G và X của phân tử ADN là:

  `50\% – 20\% = 30\%`

  ⇒ D. `\%G = \%X = 30\%`

  Câu 7: Một gen cấu trúc thực hiện quá trình phiên mã 5 lần sẽ tạo ra số phân tử ARN thông tin là?

  – Mỗi lần phiên mã sẽ tạo ra một mARN

  ⇒ A. 5

  Câu 8: Trên một mạch của phân tử ADN có tỉ lệ các loại Nu là `{A+G}/{T+X}` = `1/2`. Tỉ lệ này ở mạch bổ sung của phân tử ADN nói trên là?

  ⇒ B. 2,0

  Câu 9: Một phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có số Nu loại Ađênin chiếm 30% tổng số nuclêôtit. Tỉ lệ phần trăm số Nu loại Guanin trong phân tử này là?

  – Tỉ lệ % của Nu loại G trên phân tử ADN là:

  `50\% – 30\% = 20\%`

  ⇒ C. 20%

  Câu 10: Một gen có 900 cặp nuclêôtit và có tỉ lệ các loại nuclêôtit bằng nhau. Số liên kết Hiđrô của gen là?

  – Tổng số Nu của gen là:

  `900 × 2 = 1800` Nu

  – Số Nu mỗi loại của gen là:

  `1800 : 4 = 450` Nu

  – Số liên kết Hiđrô của gen là:

  `2.450 + 3.450 = 2250` liên kết Hiđrô

  ⇒ A. 2250

   

  0
  2022-10-04T01:55:21+00:00

  Câu 2: D

  ARN là khuôn cho quá trình dịch mã tạo chuỗi polipeptit 

  →cần cho hoạt động dịch mã

  Câu 3: C

  ARN được tổng hợp dựa trên khuôn mẫu là mạch gốc có chiều 3′-5′

  Câu 4: B

  khi phiên mã tổng hợp ARN, ADN tháo xoắn tạo 2 mạch song song và lộ ra các chạc 3 hình chữ Y 

  →sau phiên  mã, ADN đóng xoắn lại 

  Câu 5: A

  $A+G=\frac{N}{2}$

  $→G=\frac{N}{2}-A=\frac{100}{2}-25=25$

  Câu 6: D

  $\left \{ {{\%A=\%T= 20\% } \atop {\%A+\%G=50\%}} \right.$ 

  $⇒\%G=\%X=50\%-\%A=50\%-20\%=30\%$

  Câu 7: A

  mỗi ADN sau phiên mã 1 lần tạo 1 $mARN$

  $⇒$ phiên mã 5 lần tạo 5 $mARN$

  Câu 8: B

  các nu trên 2 mạch liên kết theo nguyên tắc bổ sung 

  $⇒$ tỉ lệ này trên mạch còn lại là nghịch đảo $\frac{1}{2}=2$

  Câu 9: C

  $\left \{ {{\%A=\%T= 30\% } \atop {\%A+\%G=50\%}} \right.$ 

  $⇒\%G=\%X=50\%-\%A=50\%-30\%=20\%$

  Câu 10: A

  $A=G=\frac{900}{2}=450$

  $H=2A+3G=N+G=900*2+450=2250$

    

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )