Môn Sinh Học Lớp 9 Một đoạn gen có 3600 nuclêôtit. Hỏi phân tử prôtêin do gen tổng hợp có bao nhiêu axit amin?

Question

Môn Sinh Học Lớp 9 Một đoạn gen có 3600 nuclêôtit. Hỏi phân tử prôtêin do gen tổng hợp có bao nhiêu axit amin? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quinn 2 tuần 2022-05-06T18:49:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-06T18:50:30+00:00

  Tổng số nu của mARN do gen tổng hợp:

  $rN=3600÷2=1800nu$

  Số bộ ba trên mARN:

  $1800÷3=600$

  ⇒Số acid amin trên protein do gen tổng hợp:

  $600-2=598aa$

  0
  2022-05-06T18:51:10+00:00

  – Tổng số rNu của phân tử mARN do gen tổng hợp là:

  `3600 : 2 = 1800` rNu

  – Số bộ ba của phân tử mARN là:

  `1800 : 3 = 600` bộ ba

  – Phân tử Prôtêin do gen tổng hợp có số axit amin là:

  `600 – 2 = 598` axit amin

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )